Advokat: Utvisning på grund av myndighetsslarv kan vara straffbart

En irakisk polis vaktar självmordsplatsen efter ett bombattentat vid Tayran-torget i centrala Bagdad den 15 januari. Bild: EPA/ALI ABBAS

Kan finska tjänstemän begå ett brott om de skickar tillbaka en människa som har flytt för sitt liv till ett farligt land och personen blir dödad efter ankomsten till hemlandet? Frågan kan jämföras med om en patient dör på sjukhus. För att läkaren ska dömas för dödsvållande måste det gå att bevisa att läkaren har slarvat. Samma gäller för tjänstemän som sköter utlänningsärenden.

Människorättsjuristen och advokaten Markku Fredman som var med och grundade föreningen Flyktingrådgivningen på 1980-talet har med intresse följd med nyhetsbevakningen om irakiske Ali som i mitten av december sköts ihjäl i Bagdad, tre veckor efter att han hade lämnat Finland som en följd av att finska myndigheter inte beviljade honom asyl.

Professorn i folkrätt och föreståndaren för institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, Elina Pirjatanniemi, lyfte i sin kolumn i HBL i torsdags upp frågan om statens ansvar då Finland sänder asylsökande tillbaka till farliga länder:

Om processen i Finland har gått rätt till och alla parter har varit omsorgsfulla är det möjligt att konstatera att vi inte är rättsligt sett ansvariga för dödsfallet. Men om allt inte har gått rätt till är läget helt annat. Om det visar sig att myndigheterna inte har respekterat principen om non-refoulement (principen om icke-återsändande) är det fråga om en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter. Dylika kan leda till skadeståndsansvar och åtal, skriver Piratanniemi.

Frågan infinner sig om det på straffrättslig väg går att ställa finländska tjänstemän till svars om myndigheterna bestämmer att en person som har flytt till Finland, inte får stanna här utan måste åka tillbaka till det land från vilket personen flydde? HBL ringer upp Markku Fredman som drar en parallell till sjukhusvärlden:

– Om en människa dör på sjukhus kan det hända att de anhöriga anser att vården har varit dålig. Polisen börjar inte utreda dödsfall som inträffat på sjukhus bara för att de anhöriga tycker att någon på sjukhuset har misskött sig. Men om det när man börjar rota igenom den avlidne patientens sjukjournaler kommer fram saker som antyder att det kan ha förekommit oaktsamhet av läkaren, ja då kan man börja misstänka dödsvållande. Det finns många läkare i Finland som har dömts för dödsvållande för att de inte tillräckligt noga har satt sig in patientfall, säger Fredman.

Markku Fredman poängterar att han resonerar rent teoretiskt. Han vill inte ta ställning till om tjänstemän som har tagit beslut att skicka tillbaka asylsökande möjligtvis har gjort sig skyldiga till brott.

De två brottsrubriceringar som kan bli aktuella ifall en tjänsteman fattar ett beslut utan tillräkliga insikter och flyktingen dödas efter ankomsten till hemlandet är brott mot tjänsteplikt eller dödsvållande. "Givetvis är det möjligt att en tjänsteman gör sig skyldig till dödsvållande om tjänstemannen inte är noggrann. Men det att man låter bli att bevilja asyl och någon sedan dör bevisar inte att så skulle vara fallet", säger människorättsjuristen och advokaten Markku Fredman. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Dödsvållande eller brott mot tjänsteplikt

De två brottsrubriceringar som kan bli aktuella ifall en tjänsteman fattar ett beslut utan tillräkliga insikter och flyktingen dödas efter ankomsten till hemlandet är brott mot tjänsteplikt eller dödsvållande.

– Givetvis är det möjligt att en tjänsteman gör sig skyldig till dödsvållande om tjänstemannen inte är noggrann. Men det att man låter bli att bevilja asyl och någon sedan dör bevisar inte att så skulle vara fallet. Orsakssambandet är inte klart och dessutom måste det gå att lägga fram bevis över att tjänstemannen har varit oaktsam.

I praktiken går inte att så där bara dra en tjänsteman inför rätta. För att ett fall ska prövas, kräver det att någon ber polisen utreda om det har begåtts ett tjänstebrott och om tjänstemannen har varit oaktsam till den grad att han eller hon kan betraktas som ansvarig för slutresultatet.

– Och för att polisen ska utreda ett fall kräver det att den som gör polisanmälan kan lägga fram bevis över oaktsamhet och orsakssamband. Vi ska minnas att folk dör också av andra orsaker än politisk förföljelse.

I fallet Ali säger Markku Fredman att de anhöriga borde kunna lägga fram bevis för att de som dödade Ali i Irak gjorde det av samma orsak som var förklaringen till varför han flydde från Irak.

– Ett beklagligt faktum är att det är mycket svårt att få veta vem som dödade honom. Det finns betydande problem då det gäller att bevisa orsakssambandet, men om frågan är rent teoretisk: kan en tjänsteman göra sig skyldig till tjänstebrott eller dödsvållande? så är svaret ja.

Irakiska soldater inspekterar spåren efter en självmordsattack i centrala Bagdad i mitten av januari där ett 20-tal personer dog och 70 skadades. Bild: EPA/AHMED ALI

Markku Fredman säger att tjänstebrott är lättare att påvisa än dödsvållande eftersom man för att fälla någon för tjänstebrott inte måste kunna bevisa sambandet med att personen dog som en följd av beslutet.

För att någon ska ha gjort sig skyldig till tjänstebrott räcker det med att man kan bevisa att beslutet har fattats utifrån bristfällig information om landet eller att tjänstemannen inte var tillräckligt noggrann. Det är enklare att påvisa än att bevisa att personen dog som en följd av beslutet. Då är bevisbördan hög.

Markku Fredman påpekar att det inte behöver vara så att tjänstemannen är den felande länken. Likväl kan den asylsökande eller den asylsökandes juridiska ombud ha lagt fram ärendet på fel sätt.

Fakta

Brott mot tjänsteplikt

Om en tjänsteman vid tjänsteutövning uppsåtligen bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning, och gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en helhet, ska tjänstemannen för brott mot tjänsteplikt dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Dödsvållande

Den som av oaktsamhet förorsakar någons död skall för dödsvållande dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Finlex

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning