Fred - men inte till vilket pris som helst!

Den bästa lösningen vore att Finland självt kunde upprätthålla ett trovärdigt försvar.

23.01.2019 05:50
Lea Launokari fortsätter (HBL 17.1) att argumentera för fred på jorden, dock fortfarande med en kantring mot öst. Att sträva efter fred är en självklar och naturlig sak. Ingen sunt tänkande människa, allra minst yrkesmilitärer, önskar sig krig. Men tyvärr är världen så funtad att det inte hjälper hur fredsälskande den ena parten än är, om den andra parten inte spelar enligt samma regler. Liksom på det personliga planet en presumtiv mördare inte bryr sig om offrets oskuld eller vädjanden om nåd, bryr sig en gangsterstat inte om huruvida offret eller motståndaren är fredsälskande eller inte. Tvärtom, om en nation låter förstå att dess strävan är fred till varje pris tolkas en sådan hållning av en mindre nogräknad part lätt som ett svaghetstecken och sålunda som carte blanche för öppna eller subversiva militära aktioner.
Det är helt klart att den bästa lösningen vore att Finland självt kunde upprätthålla ett trovärdigt försvar. Men detta är inte möjligt med nuvarande försvarsanslag, knappast ens efter en fördubbling av försvarsutgifterna. Fastän Launokari påstår att hon inte talar för ett vapenlöst Finland anser hon senare i sin insändare att Finland i stället kunde använda pengarna för anskaffningen av nya jaktplan "för att hindra klimatförändringarnas framfart".
Launokaris politiska meningsfränder har i dagarna kommit med liknande uttalanden angående antalet jaktplan. Att Finland ensamt skulle kunna upprätthålla ett trovärdigt försvar faller sålunda närmast på de inrikespolitiska realiteterna. Ekonomiskt skulle Finland nog klara det. Under senaste krig var försvarsutgifternas andel av bnp till exempel som mest cirka 25 procent! Jämför med nuvarande andel 1,29 procent.
Jag noterar dock med tillfredsställelse Launokaris slutord "... man hoppas att världens ledare både i öst och i väst skall ta sitt förnuft till fånga …" Härvidlag har hon åtminstone fått ordningsföljden rätt!

Ronny Rönnqvist

Esbo

ANDRA LÄSER