Få finlandssvenskar har upplevt korruption

Korruption förekommer mest inom affärslivet och politiken och minst inom polisen och domstolsväsendet, anser finlandssvenskar enligt en ny undersökning.

Så kallade bästa broder-nätverk och andra typer av favorisering av släkt och bekanta är enligt Åbo Akademis undersökning de vanligast förekommande korruptionsformerna i Svenskfinland.
Det finns regionala skillnader i finlandssvenskars erfarenheter av korruption, visar en undersökning av Åbo Akademi.
Erfarenheter av korruption är något vanligare i Åboland och på Åland än i Österbotten. Korruption upplevs mer sällan på landsbygden än i tätorter. Män upplevde korruption oftare än kvinnor.
Ändå har bara 15 procent av finländarna personlig erfarenhet av korruption i Finland.
Korruption anses förekomma mest inom affärslivet och politiken, och minst inom polisen och domstolsväsendet. Var femte svarade dessutom att korruption är vanligt i stiftelser och fonder.
Så kallade bästa broder-nätverk och andra typer av favorisering av släkt och bekanta är enligt undersökningen de vanligast förekommande korruptionsformerna medan mutor är mist vanliga.
Personer med lägre utbildningsnivå tenderar att uppleva mer korruption.
Undersökningen baserar sig på en enkät från våren 2021 som gjordes inom ramen för den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern.
ANDRA LÄSER