ÅA:s betydelse för Svenskfinland motiverar ett stort intresse för rektorsvalet

Bild: Wilfred Hildonen

Just rektorsposten har blivit än mera betydelsefull efter den universitetslag som infördes 2010.

Styrelsen för Åbo Akademi väljer ny rektor för följande fem år senast i mars. Den offentliga debatten kring valet har varit milt sagt lam. I dagsläget har man tre kandidater kvar av ursprungligen elva sökande. Den 6 februari genomfördes vid ÅA en intervju av de tre kandidaterna. Intervjun, som streamades internt, har dock inte publicerats till allmänhetens kännedom.

Är alltså valet av rektor ointressant för dem som står utanför? Finns det ingen anledning att skapa en bredare debatt? ÅA är en av Svenskfinlands största institutioner, med klart över 1 000 anställda. Rektorn basar för ett universitet som har det avgörande ansvaret för universitetsutbildningen på svenska. Utanför hamnar närmast jurist- och läkarutbildningen och -forskningen.

Det säger sig självt att det är ett stort samhälleligt och kulturellt intresse för alla finlandssvenskar vem som leder ÅA. Just rektorsposten har blivit än mera betydelsefull efter den universitetslag som infördes 2010. Där ges rektor mycket stora maktbefogenheter, helt i enlighet med den New Public Management (NPM) som vår statsapparat gick in för kring millennieskiftet. Personligen har jag, i fiktiv form, försökt beskriva vad som står på spel. I deckaren Makten och härligheten (2018) kan man få en fiktiv bild av vad som kunde utspelas vid dagens universitet – vid ett rektorsval.

På vilket sätt kan då de faktiska besluten intressera finlandssvenskar i gemen? Personerna utbildade vid ÅA kommer att besätta viktiga poster inom stats- och kommunalförvaltning, inom alla nivåer av svensk utbildning, i kulturadministration, inom våra företag, inom centrala tekniska produktionsgrenar, inom den lutherska kyrkan med mera. De kommer, kort sagt, att vara viktiga kuggar i det samhällsmaskineri som upprätthåller en finlandssvensk kulturell identitet.

Vad dessa framtida samhällsbevarare har med sig i bagaget är i hög grad färgat av det som ÅA delgett dem under utbildningen, och genom den forskning som bedrivs. Det handlar om vidareförandet av den svenska kulturen och det svenska språket. I vilken utsträckning skall man ge efter för en utveckling där alltmera av den vetenskapliga kommunikationen, också inom humaniora, pedagogik och samhällsvetenskap sker på engelska? Hur mycket skall man satsa på samarbetet med övriga nordiska universitet? Det finns ett tryck att öka samarbetet med Turun yliopisto. Kan det befrämja bevarandet av en finlandssvensk identitet?

Statsmaktens minskade finansiering av universiteten, tillsammans med en modell för tilldelning som bygger på en rad resultatindikatorer får förödande konsekvenser för en rad små ämnen, ifall statens fördelningsprinciper tillämpas nedåt inom universitetet. Hur rektor ser på alla dessa frågor kan få genomgripande konsekvenser för vilken typ av kunskap som över huvud taget kan inhämtas. Hela tiden finns det gamla ämnen som ifrågasätts och riskerar att dras in eller slås ihop med närliggande. Ibland kan det vara motiverat. Men rektor är den person som kan se till att sådana förändringar sker på goda grunder.

Onsdagen den 6 februari streamades inte bara intervjun med rektorskandidaterna. På Yle Arenan intervjuades Borgå stifts fyra biskopskandidater. Också Borgå stift väljer ny ledare i mars. Den intervjun kan i dag ses av vem som helst. Intervjun med rektorskandidaterna vid ÅA är däremot låst för folk utanför universitetet. Det här är i och för sig helt i linje med NPM-tänkandet. Universiteten är företag som inte vill ha inblandning utifrån. Och företaget skall ledas av rektor.

Det hela är en paradox. Rektor fick genom den nya universitetslagen en allt starkare ställning. Därmed blev det ett allt större allmänintresse vem som sitter på rektorsstolen. Men den nya lagen betonade samtidigt att universiteten skall likna privatföretag. Och i linje med det har man försökt minska på allmänhetens insyn i hur besluten fattas.

ÅA:s betydelse för den finlandssvenska kulturen skulle motivera ett stort allmänt intresse för det pågående rektorsvalet.

Tage Kurtén Åbo

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning