Aalto-universitetet får över 10 miljoner euro för innovationscenter

När papperskonsumtionen minskar frigöra skogsbiomassa som råvara för andra produkter, som kan ha en högre förädlingsgrad och därmed gynna samhällsekonomin. Bild: Aleksi Peltonen/Aalto

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat 10,5 miljoner euro till Aalto-universitetet för att inrätta ett center för bioinnovationer. Det ska hjälpa Finland att snabbare gå mot cirkulär ekonomi och växa hållbart.

Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä säger att han är oerhört tacksam för att Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar stipendiet, och att det ökar den inhemska kompetensen i bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Stiftelsen konstaterar för egen del att stipendiet öppnar för en ny slags strategi. Stiftelsen har stora förväntningar på att målen ska nås och att satsningen ska leda till genombrott, som kan nyttjas brett.

Centret ska sammanföra expertis från flera olika sektorer eftersom utmaningarna inom bioekonomi och cirkulär ekonomi inte kan lösas inom en enda bransch, heter det.

Man bedömer till exempel att värdet av den finska skogs- och åkerbiomassan kunde fördubblas på 30 år om man satsar på produkter av hög förädlingsgrad. I takt med att pappersproduktionen minskar frigörs råvaruresurser för andra ändamål.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning