Insändare: Fler omsorgsassistenter i äldreomsorgen är en bra resurs, frivilliga kan komplettera

02.10.2022 17:18
Omsorgsassistenter behöver endast en kort utbildning för sin kompetens. Empati och mjuka händer i vården är en bristvara. Alla behöver inte en vårdvetenskaplig utbildning för att vara en god medmänniska för de äldre. Det är glädjande att nästa års budget innehåller en satsning på utbildning av omsorgsassitenter. De skall medräknas i personalkvoten som all annan vårdpersonal. Det här kommer att underlätta möjligheten att uppnå kriterierna i många serviceboenden. Hemvården kan också dra nytta av omsorgsassistenterna.
En viktig kompletterande resurs är frivilligarbetarna. De finns i många skepnader, till exempel Röda korsgrupper, församlingar, pensionärsföreningar och många andra. Frivilligarbetet uppskattas vara värt minst 3,5 miljarder euro i året om man räknar med tio euro per timme för de aktiva talkoarbetarna. Utan dem skulle välståndet i Finland vara betydligt sämre.
I frivilligarbetet upplever både givaren och mottagaren tillfredsställelse. Våra 1,5 miljoner pensionärer har i medeltal ganska god hälsa och många av dem fyller gärna sin vardag med en hjälpinsats. Det behövs mycket rehabiliterande promenader och hemgymnastik, ledsagare till konserter och fotbollsmatcher. Anhörigvårdarna behöver avlastning. Allt för att medverka till god livskvalitet för de äldre. Här finns en stor potential om den tas till vara. Denna resurs kan utökas och effektiveras i samarbete med välfärdsområdena.
Koordinatorer, som tar ansvar för detta behöver anställas. En viss utbildning behöver ges åt frivilligarbetarna. Det gäller tystnadsplikt och etik, men i stort sett räcker det att vara människa. Kanske rentav en del av de frivilliga kan inräknas i personalkvoten. En del jurister kommer säkert att problimatisera ansvarsfrågan. Det måste man förstå, men i den finska rättsstaten vet nog de vakna vad som gäller.
Pehr Löv, frivilligarbetare, Jakobstad

ANDRA LÄSER