ÅA utreder anmälningar

Bild: Wilfred hildonen

I ärendet om plagiat gjordes en sakkunnigutredning varefter rektor fastställde att plagiat förekom i den anmälda personens licentiat- och doktorsavhandling.

Med anledning av Johan Ahlkvists insändare (HBL 25.10) önskar Åbo Akademi komma med följande inlägg. ÅA ser allvarligt på avvikelser från god vetenskaplig praxis. Av den anledningen har ÅA förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens (Tenk) utredningsprocess för anmälda ärenden. Processen består av universitetets egen förundersökning och vid behov av en utredning med externa sakkunniga. Därefter fattar rektor beslut i ärendet. En part i ärendet kan be Tenk bedöma om ärendet följt utredningsprocessen. Ahlkvist har begärt ett utlåtande och det gavs den 26 april.

I Ahlkvists anmälan den 1 juni 2014 till dåvarande rektor framfördes anklagelser om misstänkt plagiat i en doktorsavhandling från 2004 och misstänkta fel om författarinsatser i två forskningsartiklar från 2006 och 2009. Anmälan tog även upp avslutandet av ett anställningsförhållande. Rektor beslöt om förundersökning den 2 juni 2014. Då ärendet om plagiat gällde en person som inte ingick i det andra ärendet ansåg ÅA att ärendena skulle behandlas skilt. Tenk konstaterade att beslutet var korrekt.

I ärendet om plagiat gjordes en sakkunnigutredning varefter rektor fastställde att plagiat förekom i den anmälda personens licentiat- och doktorsavhandling. Beslutet publicerades på ÅA:s webbsidor. Avhandlingen avfördes från ÅA:s sökdatabas. Tenk konstaterade att ärendet genomförts korrekt.

I det andra ärendet beslöt rektor efter förundersökningen, trots att det fanns oklarheter i enhetens processer, att Ahlkvists anmälan inte fyllde kriterierna för avvikelse enligt Tenks definition. Tenk ansåg att då parterna i ett ärende är av olika åsikt och det finns oklarheter borde en utredning med externa sakkunniga alltid genomföras före rektors beslut. ÅA har av den anledningen tillsatt en utredningsgrupp som inlett sitt arbete.

Ahlkvists besvikelse med sin sista tid vid ÅA är förståelig, men att beskylla universitetet för ovilja att utreda hans anmälan stämmer inte. Utredningar har gjorts och görs enligt de nationella principer ÅA har förbundit sig till.

Rektor gav ÅA:s egen forskningsetiska nämnd i uppgift att utreda hur universitetet ska undvika liknande problem i framtiden. Nämnden ansåg att avhandlingarnas granskningsprocess är tillräcklig. I den ingår externa sakkunniga och elektronisk plagiatgranskning sedan 2009. Nämnden föreslog därtill nya hanteringsregler för sampublikationer. Rektor fattade beslut om reglerna den första september i år.

Mats Lindfelt direktör för forsknings- och utbildningsservice Ole Karlsson koordinator och utredare i forskningsetiska ärenden Åbo Akademi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning