Skolan behöver specialistsjukvårdens hjälp för elever med psykisk ohälsa

Barnen och ungdomarna bollas tillbaka till skolan och vården förväntas skötas av skolläkare, elevvårdspersonal och lärare. Situationen är ohållbar och akut i Svenskfinland.

Vi rektorer i Svenskfinland är oroade över elevers och studerandes välmående och brist på vårdmöjligheter när det gäller psykisk ohälsa. Bristande tillgång på vård påverkar också i hög grad skolornas vardag och den klarar inte av att tackla problemen ensam. Vi upplever att våra elever och studerande snabbare borde få mera hjälp i frågor om psykisk ohälsa.

Vi ser en ökad oro bland våra elever och studerande. Vi har fler barn och unga med utåtagerande beteende, ångest, hög skolfrånvaro och depression. Ökningen sågs redan innan pandemin, men den utdragna coronakrisen har förvärrat situationen ytterligare. Av skolans uppgifter som undervisning, fostran och välmående växer välmåendets betydelse och det kräver allt mer resurser. För det här behöver skolan mer stöd och hjälp.

Vi efterfrågar ett tätare samarbete med specialistvården och andra instanser, som till exempel barnskyddet och polisen. Barn och ungdomar med allvarliga psykiska utmaningar behöver få möjlighet till specialistsjukvårdens tjänster, men dessa tjänster är i dagens läge underdimensionerade. Barnen och ungdomarna bollas tillbaka till skolan och vården förväntas skötas av skolläkare, elevvårdspersonal och lärare. Situationen är ohållbar och akut i Svenskfinland.

Vi behöver utveckla och få resurser för den förebyggande elevvården i skolorna. Våra kuratorer och skolpsykologer är sedan tidigare överbelastade och i många kommuner är det svårt att uppfylla elevvårdslagens krav på samtalstid inom sju arbetsdagar. I takt med det ökade behovet av att ge individuell elevvård, finns inte alltid de resurser som behövs för att jobba förebyggande.

Vi efterlyser fler kuratorer, psykologer och tillgång till psykiatriska sjukskötare inom elevhälsan. Dessa behöver finnas på skolan och de behöver tillräckligt med tid att med låg tröskel ta emot elever samt tid för att delta i förebyggande arbete. Vi är mycket oroade över att social- och hälsovårdsreformen leder till att just dessa tjänster flyttas bort från skolorna.

Vi vill lyfta ämnet till diskussion, men framför allt behöver vi konkreta åtgärder. Vi behöver en fungerande vårdkedja som har tillräckligt med resurser för att tillgodose elevers och studerandes behov av vård, en vård de har rätt till. Det här möjliggör för oss att fortsättningsvis i skolan kunna jobba för en god undervisning och att upprätthålla en skolmiljö som stöder allas välmående, såväl elevers som personalens.

Martin Ahlskog,

FSL:s representant i OAJ:s fullmäktige,

Kaj Holmbäck,

styrelsemedlem, Finlands rektorer rf,

Joakim Häggström,

ordförande, Södra Finlands rektorsförening rf,

Inger Nabb,

ordförande, Österbottens svenska rektorsförening rf

ANDRA LÄSER