Norrbacks och SFP:s linje inger inte hopp

24.08.2021 20:00 UPPDATERAD 25.08.2021 09:11
För att stävja klimatkrisen krävs raska åtgärder. Om vi skall ha en chans att nå Parisavtalets mål måste Finland vara klimatneutralt 2035. Därefter bör vi ha ett negativt koldioxidutsläpp och binda mer koldioxid än vi släpper ut.
IPCC:s senaste rapport visar att vi har ont om tid. Erfarenheterna av sommarens extremväder stöder detta. Sitras färska utredning inger dock hopp. Bara viljan finns kan vi ännu nå de uppsatta målen. Politisk styrning med tillhörande incitament såväl som personliga konsumtionsval behövs för att vända utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle.
I skenet av detta ter sig riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) uttalande i HBL 21.8.2021 absurt. Det är tråkigt att inse hur mycket politiken och regional anknytning styr åsikter och beslut som gäller oss alla.
Jordbrukets står för ungefär en fjärdedel av Finlands totala koldioxidutsläpp. Hälften av utsläppen kommer från torvodlingarna, trots att deras andel av den totala åkerarealen är bara 10 procent. Vi talar alltså om en liten areal med ett stort kolavtryck. Här skulle rätta åtgärder ge stor nettonytta.
Anders Norrback motsätter sig förslaget i Sitras rapport med motivering att alla åkermarker behövs för att säkerställa försörjningsberedskapen. Han frågar sig vad vi skall äta om halva åkern är osådd. Det mesta av torvjordarna används för att odla boskapsfoder. En övergång till mer växtbaserad kost frigör åkermark och torvmarkerna kunde lätt återställas till sitt naturliga tillstånd.
Norrback ondgör sig även över att skarv och säl hotar kustfisket. Skarvens inverkan på fiskbestånden har undersökts mer än någon annan fågelarts. Man har kommit fram till att skarven inte märkbart påverkar fiskbestånden. I en studie publicerad i mars 2017 i Fisheries Research kunde man inte påvisa ett samband mellan variationerna i yrkesfiskarnas gös- och abborrfångster och skarvpopulationernas storlek i finska kustvatten (Fisheries Research, Vol. 190, June 2017, pp. 175–182).
Övergödningen av Östersjön gynnar mängden små och medelstora fiskar, till exempel mört, vilket främjar skarven. Även andra fiskätande fåglar har ökat i antal som en följd av övergödning och minskat antal stora rovfiskar. Mot jordbruket riktas ingen betydande utsläppsstyrning. Det märks tydligt i utsläppen av fosfor och kväve till Skärgårdshavet. Under de senaste tio åren har man inte lyckats minska på jordbrukets utsläpp, snarare har de ökat.
SFP ger bilden av att vara ett parti som vill gå i bräschen för miljön och klimatet. Efter en snabb titt på SFP:s webbplats inser jag dock att Norrback representerar partiets linje. Det inger föga hopp, snarare tvärtom.

Dan Björkqvist

biolog, Esbo

ANDRA LÄSER