Finländare underkänner svensk skarvforskning

Östersjöns sälar och skarvar konkurrerar ingalunda om fisken med människan i den mån som tidigare hävdats. Det säger forskare vid Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet.

Skarven äter mindre fisk än människan fångar i Östersjön, och betydligt mindre än vad rovfiskarna äter, säger finländska forskare.
Forskarna tvistar om huruvida säl och skarv verkligen kan sägas konkurrera med människan om fisken i Östersjön. Professor Sture Hansson vid Stockholms universitet med flera kolleger skrev i en artikel i den vetenskapliga tidskriften ICES Journal of Marine Science förra hösten att sälen och skarven sannolikt konkurrerar med yrkesfisket, åtminstone lokalt.
Hanssons forskarlag beräknade att Östersjöns sälar omkring 100 000 ton och skarvarna 40 000 ton fisk medan yrkesfisket fångar omkring 700 000 ton om året. Konkurrens förekommer inom några för kustfisket viktiga fiskarter.
Den svenska studien innehåller ändå allvarliga brister och fel, hävdar forskare från Naturresursinstitutet (Luke) och Helsingfors universitet i en kommentar till artikeln. De kritiserar främst sättet att mäta fångsterna på mindre områden och extrapolera resultaten, det vill säga att tolka lokala resultat som om de gällde för hela Östersjön.
– När fångststatistiken inte är lika robust i andra länder kommer man att underskatta människans totala fångstmängder i jämförelse med vad sälen och skarven äter. Det finns mycket utförliga lokala studier över skarvens diet i våra vatten, och vi vet att fiskbestånden här skiljer sig markant från södra och mellersta Östersjön. Det som gäller på en viss plats är inte allmängiltigt, säger specialforskaren Outi Heikinheimo vid Luke.
Kritiken gäller också fördelningen av sälens och skarvens byte i Östersjön. Till exempel i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, inklusive Skärgårdshavet, beräknar Hanssons studie att skarvarna konsumerade drygt 1,5 gånger mer gös än yrkesfiskarna håvade upp. Finländska studier har beräknat att skarvens göskonsumtion inom området för kustfisket stannade vid en fjärdedel av yrkesfiskets fångst.

Fisken tar inte slut

De finländska forskarna kritiserar Sture Hanssons studie för att förbise rovfiskens roll i näringsväven, och då är den trots allt den överlägset största konsumenten av fisk i Östersjön. Till exempel i Skärgårdshavet äter gös och gädda klart mer fisk än skarven. Skärgårdshavets gäddor (som nått fångststorlek) beräknas äta 700–3 800 ton fisk om året och gösarna 1 000–4 300 ton. Skarvens fiskbyte i samma område beräknas till 576–835 ton.
– Rovfiskens närvaro betraktas som normalt, rentav önskvärt, säger Outi Heikinheimo.
Hon påpekar att rovfisken dämpar de mest extrema beståndsväxlingarna hos bytesfiskarterna, att den eliminerar svaga och långsamt växande individer och att det finns mångfalt fler gäddor och gösar än det finns skarvar, men den informationen har inte fått genomslag i skarvdebatten.
– Det finns fiskare som på allvar tror att skarven kan fiska slut vissa arter på ett område. Det är omöjligt. Om en art minskar kommer skarven automatiskt att ta mer av en annan art i stället.
De stora årsvariationerna i gös- och abborrbestånden beror på sommarvädret, om det gynnar eller drabbar fiskynglen. Men i Hanssons studie fick skarven och sälen skulden för fångstbortfallet under dåliga år, menar de finländska forskarna.
– Abborrens totala dödlighet har inte förändrats från tiden innan skarven och sälen ökade, säger Hannu Lehtonen vid HU.
Sture Hansson har sagt att han ville ta fram fakta som grund för debatten om sälen och skarven då den ofta bygger på ogrundade antaganden. De finländska forskarna säger ändå att Hanssons "rentav vilseledande" analyser snarast tillspetsar konflikten. Ingen förnekar att fiskätande rovdjur kan skada fisk i fiskebragder, men det är en annan sak, säger forskarna.
ANDRA LÄSER