Så mår äldre i sitt parförhållande – och därför skiljer sig allt fler

Fler femtioplussare och äldre lever i dag i ett parförhållande, samtidigt som allt fler skiljer sig. Hur det här hänger ihop klargör forskarna bakom Befolkningsförbundets senaste familjebarometer. Vi får också veta vad paren grälar om.

Bristen på fysisk närhet är det som paren är mest missnöjda med, enligt enkätundersökningen.
Hur ofta skildras äldre personers kärlek eller sökande efter partner i populärkulturen? Nej just det, nästan aldrig.
Ändå utgör de som är över 50 år hälften av Finlands vuxna befolkning. Dessutom vet man via forskning hur viktiga parförhållanden är för välbefinnandet.
– De som har en relation är ofta nöjdare med livet och i lite bättre skick, säger Anna Erika Hägglund.
Det är hon som ställer den retoriska frågan och, som forskare vid Befolkningsförbundet, försöker höja kunskapsnivån. Äldres parförhållanden är temat för den senaste familjebarometern, en rapport som förbundet ger ut årligen och vars senaste version publiceras på måndagen. I år är rubriken "åldras som ett gott vin".
Den visar att mångfalden i relationer har ökat betydligt.
Betydligt fler femtioplussare har i dag en partner, är gifta eller sambor än för trettio år sedan. Det kan förklaras med att män i dag lever längre. 1990 var 60 procent av alla 75–79-åriga kvinnor änkor, medan andelen nu är en tredjedel. Undersökningen omfattar personer upp till över 80 år.
De som bildar ett nytt förhållande är fler än för trettio år sedan, och fler lever i ett samboförhållande i stället för att gifta sig.
Samtidigt skiljer sig de som är över 50 år klart oftare än tidigare. Frekvensen har mångdubblats under 2010-talet.
– Vi kan se en stabilitet, relationerna har blivit längre, men samtidigt skiljer man sig lättare om man är missnöjd med sin relation, sammanfattar Hägglund.

Ekonomin påverkar olika

Att skilsmässorna har ökat förklarar Anna Karin Hägglund bland annat med att livsperspektivet har förändrats. I och med att fler lever längre, kanske man reflekterar mer över hurdan relation man vill tillbringa sina dagar i.
Män mellan 50 och 59 år skiljer sig nu till och med mer än befolkningen i stort. Det kan delvis bero på att dagens femtioplussare har vuxit upp under den sexuella revolutionen och med en annan familjeuppfattning än exempelvis de män som är födda på 1930-talet.
– Och samtidigt kan man tänka sig att människor som har mer resurser, högre utbildning och inkomster har en större möjlighet att hitta en ny partner och därför har en ökad benägenhet att skilja sig.
För socioekonomiska faktorer spelar in. En stark socioekonomisk ställning sänker mäns skilsmässofrekvens, medan det motsatta gäller för kvinnor: det vill säga att kvinnor med stark socioekonomisk ställning skiljer sig oftare.
– Är det så att högutbildade kvinnor har råd att bo själva eller att högutbildade kvinnor har svårt att hitta en högutbildad man som partner? frågar sig Hägglund.
Det har blivit vanligare att personer över 50 år skiljer sig. Här har socioekonomiska faktorer olika effekt på män och kvinnor.
Starkare ekonomi kan alltså möjliggöra för kvinnor att lösgöra sig från en relation de är missnöjda med. För män över 50 år hänger däremot högre utbildning och inkomstnivå ihop med en större sannolikhet att gifta sig eller flytta ihop.
Män inleder helt enkelt oftare en ny relation än kvinnor. Varför det är så finns det flera hypoteser om. Det som kan kallas marknaden är större för män, som dessutom oftare föredrar något yngre partner.
– Kvinnor har ofta lite mer relationer med sina barn och andra personer. Kvinnors intresse och behov av en partner kan därför vara mindre än för män.
Andra relationer kan vara kompenserande. Barnbarn spelar en stor roll för hur belåten man är med livet, det här i synnerhet om man inte lever i ett parförhållande.
Det finns också undersökningar som visar att kvinnor är mindre intresserade av nya relationer eftersom de inte vill dra på sig ansvaret för hushåll och att sköta partnern.

Flesta är nöjda

Familjebarometern baserar sig på Statistikcentralens data och på en internationell jämförande undersökning, Share. Drygt 1 200 finländare har dessutom svarat på specifika frågor som gäller Finland.
Den här undersökningen omfattar heterosexuella par.
– Väldigt många är nöjda med sitt parförhållande och håller starkt med påståendet att jag och min partner stödjer varandra, säger Anna Erika Hägglund.
Av kvinnorna svarar 61 procent att de helt håller med påståendet att "vi älskar varandra", medan motsvarande siffra för männen är 56 procent.
De som lever i sitt första samboförhållande eller äktenskap är ofta något nöjdare än de som har haft förhållanden tidigare.
Färre än var tionde är mycket missnöjd med sitt parförhållande och har den senare tiden funderat på skilsmässa. Kvinnor är i snitt något mer missnöjda än män.
Här verkar socioekonomiska faktorer, partnerns ålder eller hälsa inte alls spela in, utan resultaten är likstämmiga över hela spektret.
Mångfalden i relationer har ökat bland dem över 50 år jämfört med tidigare generationer. Äktenskap och samboförhållanden är vanligare men det är också "gråa skilsmässor".

Sex, alkohol, vardagen …

Det man är minst nöjd med är den fysiska närheten och det man oftast grälar om är sex. Om det handlar om kvantiteten eller kvaliteten berättar inte enkätsvaren.
En tredjedel av männen och kvinnorna uppger att de bråkar om sex, medan vardagsfrågor som hushållsarbete, tidsanvändning och pengar kommer på andra plats. En dryg femtedel av kvinnorna uppger att de grälar om alkohol, medan klart färre män svarar så.
– Jag vill gärna lyfta fram att närhet och sex är viktigt också i de äldres relationer, säger Hägglund.
Samtidigt minskar detta i relevans ju äldre de som svarat är.
När vi talar om hur äldre mår handlar det ofta om det medicinska och är lätt problembaserat. Det här skulle Anna Karin Hägglund och de andra forskarna vid Befolkningsförbundet gärna se en ändring i.
– Vår förhoppning är att vi också ska tala mer om familjerelationer och förhållandens betydelse när vi diskuterar den äldre befolkningens välbefinnande.
Hon vill ändå betona att även de som inte är i ett parförhållande kan vara lyckliga, och att ett dåligt förhållande förstås inte är bra.
ANDRA LÄSER