Försvarsministern vill sätta ålänningarna i civiltjänst

Enligt lagen ska ålänningarna i stället för värnplikt, tjänstgöra som lotsar, fyrvaktare eller inom civilförvaltningen, men reglerna har varit en död bokstav, eftersom det inte har funnits några ersättande lots- och fyruppdrag. Nu vill Försvarsministeriet att ålänningarna, precis som andra män som slipper värnplikt, i stället sätts att göra civiltjänst.

Död bokstav. Enligt den nuvarande självstyrelselagen för Åland kan ålänningar i stället för att fullgöra värnplikt "tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning", men eftersom sådan tjänstgöring inte har ordnats, har ålänningarna varit befriade från värnplikt. På bilden Märkets fyr väster om Åland.
Maria Gestrin-Hagner
28.09.2017 05:53
Ålands självstyrelselag ska moderniseras och i samma veva ska de regler som innebär att ålänningarna slipper göra värnplikt, skrivas om. Sedan 2013 har en parlamentarisk kommitté under ledning av president Tarja Halonen tagit fram ett betänkande till en ny självstyrelselag för Åland. Betänkandet är skrivet i form av en proposition och blev klart i somras. Nästa år ska regeringen presentera sitt förslag till ny självstyrelselag för Åland.
Grundlagen slår fast att varje finsk medborgare är skyldig att delta i landets försvar men enligt den nuvarande självstyrelselagen finns specialbestämmelser för Ålands del: Ålänningarna har rätt att i stället för att göra värnplikt "tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning". Men i verkligheten har lagen inte tillämpats eftersom det inte har ordnats någon ersättande tjänstgöring för ålänningarna.
Kommittén under Tarja Halonen vill slopa de föråldrade paragraferna som redan i praktiken har inneburit att de åländska männen har sluppit tjänstgöring. Andra omständigheter som enligt kommittén motiverar varför ålänningarna inta ska omfattas av den allmänna värnplikten är Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning och faktumet att kommandospråket vid Nylands brigad är finska.

"Ojämlikt för resten av finländarna"

Försvarsministeriet gör tummen ner åt Ålandskommitténs förslag och skriver i sitt remissvar att förändringarna skulle "försvaga landets militära försvarsförmåga och försätta resten av finländarna i en ojämlik ställning i förhållande till ålänningarna".
Försvarsministeriet anser i sitt utlåtande från i mitten av september att Ålands demilitariserade ställning inte utgör något hinder för att ålänningarna sätts att göra civiltjänst. Ministeriet godtar heller inte Ålandskommitténs argumentering om att kommandospråket i det svenskspråkiga truppförbandet vid Nylands brigad är finska och menar att resonemanget skulle sätta svenskspråkiga finländare i en ojämlik ställning beroende på om de bor på Åland eller på fastlandet.
Försvarsministeriet tycker i motsats till Ålandskommittén att självstyrelselagen borde ändras så att också ålänningarna blir tvungna att göra civiltjänst, precis som alla andra på fastlandet som inte gör värnplikt. Det skulle betyda en stor förändring för de åländska unga männen som i motsats till sina jämnåriga på fastlandet, slipper vika mellan ett halvt och ett år av sina liv åt att tjäna statsmakten.

Niinistö: Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter

– Den nuvarande lagen om att ålänningarna ska göra lots- eller fyrtjänst har varit en död bokstav. Eftersom varje finsk medborgare enligt grundlagen är skyldig att delta i landets försvar är det här ett naturligt ställningstagande och något som är värt att fundera på, säger försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) till HBL om förslaget att sätta åländska män att göra civiltjänst.
Civiltjänstgöringstiden för finländare på fastlandet är i dag 347 dagar. Jussi Niinistö tycker att tjänstgöringstiden borde vara densamma på Åland som i resten av Finland.
– Det skulle vara önskvärt. Tjänstgöringstiden borde vara lika lång för ålänningar som för andra. För visst är ju ålänningarna på samma sätt finländare som resten av oss. Vi borde alla ha samma rättigheter och skyldigheter. Men så har det inte varit hittills, säger Niinistö.
Jussi Niinistö säger att ministeriets ståndpunkt är densamma som under hans företrädares tid och säger att remissvaret har tagits fram som tjänstemannaberedning och att han inte har gett politisk styrning i frågan. Av den här anledningen har han ännu inte hunnit fundera på praktiska detaljer som till exempel om de åländska civiltjänstgörarna skulle göra sin civiltjänst på fastlandet eller på Åland.
Skulle Försvarsministeriet få sin vilja igenom vore en sannolik följd att fler ålänningar väljer frivillig militärtjänstgöring vid svenskspråkiga Nylands brigad.
– I dag är det bara enstaka ålänningar som gör värnplikten och det är klart att fler ålänningar skulle välja värnplikt i och med att tjänstgöringstiden för värnpliktiga är kortare än för civiltjänstgörare, säger Niinistö.
Jussi Niinistö som i början av sin försvarsministerkarriär väckte uppståndelse efter att ha ifrågasatt Ålands demilitariserade ställning, säger nu att han har märkt att Åland på senaste tiden har fått upp ögonen för det förändrade säkerhetsläget i Östersjön. För stunden försöker ministeriet starta upp ett samarbetsorgan med Åland för att öka den gemensamma förståelsen, diskutera Finlands försvar och ge Åland en uppdaterad och enhetlig lägesbild.
Då den parlamentariska Ålandskommittén under Halonen presenterade sitt förslag till ny självstyrelselag i somras, kom en av kommitténs medlemmar, sannfinländska riksdagsledamoten, Leena Meri, med kompletteringar. Hennes synpunkter påminner om dem som Försvarsministeriet nu för fram.

Löfström: Ett totalt omöjligt förslag

Åländska riksdagsledamoten Mats Löfström som var med under Ålandskommitténs möten, säger att varken han eller hans riksdagsgrupp, svenska riksdagsgruppen, stöder Försvarsministeriets och Jussi Niinistös linje.
– Vi har allmän värnplikt i Finland men eftersom Åland är demilitariserat och neutraliserat gäller inte värnplikten på Åland. Om Försvarsministeriet vill diskutera värnplikts- och civiltjänstgöringssystemets uppbyggnad, kan vi förstås göra det. Men den diskussionen bör föras i ett annat sammanhang än i samband med självstyrelserevisionen, anser Löfström.
Jussi Niinistös uttalande om att de åländska männen borde göra civiltjänstgöring i 347 dagar, skjuts ner från åländskt håll:
– Jag ser det som totalt omöjligt att den här linjen skulle få förståelse på Åland, säger Löfström.

ANDRA LÄSER