Medborgarpanel: Allt fler talar svenska bara med släkt och vänner

Svenskan i Finland har allt mer blivit ett hemspråk. Tre fjärdedelar av finlandssvenskarna talar svenska bara med släkt och vänner, visar den senaste medborgarpanelen Barometern. En tredjedel av de finsktalande tycker att finlandssvenskar är högmodiga.

I Österbotten känner färre finlandssvenskar ganska eller mycket stark samhörighet med finskspråkiga, medan finskspråkiga här har bäst kunskaper i svenska i en regional jämförelse. Bilden visar ett somrigt Vasa.
Anna Svartström
22.03.2022 11:58 UPPDATERAD 22.03.2022 14:42
Barometern är en webbpanel som består av ungefär 4 500 svenskspråkiga i Finland. Den upprätthålls av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och publiceras några gånger per år.
Den här gången har frågorna bland annat handlat om det svenska i Finland och relationer mellan språkgrupperna.
Rapporten visar att nästan hälften av dem som har svarat på Barometern anser att Finland är ett välfungerande tvåspråkigt land.
Samtidigt anser 75 procent att svenskan har blivit ett språk som man bara använder i den egna familje- och vänkretsen. 38 procent upplever till och med att den som använder svenska blir behandlad som en andra klassens medborgare.
Många upplever att finskspråkigas attityder gentemot det svenska i Finland har försämrats de senaste två åren – nästan två tredjedelar har den bilden. Drygt 80 procent av dem som svarat anser ändå att svenskan har en framtid i landet.
En majoritet, eller 57 procent, känner ganska eller mycket stark samhörighet med finskspråkiga, medan 79 procent upplever samma känsla i förhållande till Norden.
De regionala skillnaderna är stora. På Åland och Österbotten är samhörigheten med finskspråkiga klart mindre, skriver rapportförfattarna i ett pressmeddelande. Där är också andelen finskspråkiga lägre.

Vill kunna svenska men är emot obligatorisk skolsvenska

I rapporten används också uppgifter från webbpanelen Medborgaropinion som består av omkring 4 000 finländare.
Av de finskspråkiga som svarat på frågorna anser 60 procent att svenskan är en central del av det finländska samhället.
Drygt 70 procent skulle vilja kunna svenska bättre, samtidigt som nästan lika många – något motstridigt – tycker att svenskan borde vara frivillig i skolan.
En knapp tredjedel ser det som positivt när en svenskspråkig finländare inleder ett samtal på svenska. En dryg tredjedel anser å sin sida att finlandssvenskar är högmodiga.
Ser man till regionerna har finskspråkiga i Österbotten bäst kunskaper i svenska.
En dryg fjärdedel av de finskspråkiga skulle gärna ha sina barn i svenskt daghem, medan 62 procent aldrig har tagit del av kultur på svenska.
Både Medborgaropinionen och Barometern gjordes i november och har svarsprocenter på 70 procent.

ANDRA LÄSER