Så här ska translagen förnyas – ”Barnets rättigheter har inte beaktats”

Då translagen förnyas ska den juridiska processen skiljas från den medicinska, och egen anmälan räcka för en korrigering. Men för minderåriga utlovas ingen förändring.

Translagen har varit en riktig långkörare, och många hann bli otåliga innan regeringen slutligen gav sitt lagförslag. Den här demonstrationen hölls 2018 i Helsingfors.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
22.09.2022 17:27 UPPDATERAD 22.09.2022 17:46
Det ska inte längre krävas sterilitet av den som vill korrigera sitt juridiska kön, enligt regeringens förslag till ny translag som gavs till riksdagen på torsdagen. Människorättsorganisationer har kritiserat bestämmelsen ända sedan den nuvarande lagen stiftades för tjugo år sedan, och Europarådets människorättsombudsman har uppmanat Finland att stryka kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga.
Samtidigt ska den juridiska processen skiljas från den medicinska. Det betyder att det inte längre krävs någon medicinskt fastställd diagnos för att korrigera det juridiska könet. I stället ska den som vill korrigera sitt juridiska kön lämna in en egen redogörelse till myndigheterna, som därefter kan fastställa könet tidigast efter en betänketid på 30 dagar.

Barnombudsmannen kritisk

Med de här ändringarna vill man trygga den personliga integriteten och förbättra självbestämmanderätten för transpersoner. Möjligheten att korrigera det juridiska könet gäller ändå bara myndiga personer, och minderåriga måste fortfarande vänta till 18-årsdagen innan de kan ansöka om att få sitt juridiska kön korrigerat. 
Barnombudsmannen hade önskat en annan lösning.
– I den här modellen har man helt struntat i att barnets egen åsikt ska beaktas enligt ålder och utvecklingsnivå i alla ärenden som gäller barnet, som FN:s barnkonvention förutsätter. Lagförslaget betyder kategoriskt att den minderårigas egen könsidentitet inte beaktas, säger Sonja Vahtera, jurist vid barnombudsmannens byrå.

"Politiskt beslut"

Under remissrundan har förslaget förutom av barnombudsmannen fått kritik av bland annat Seta, Befolkningsförbundet, Förbundet för mänskliga rättigheter och ett flertal andra organisationer för att det inte omfattar också minderåriga. I ett medborgarinitiativ som behandlades i riksdagen i fjol var förslaget att också minderåriga skulle kunna korrigera sitt juridiska kön, barn under 15 med vårdnadshavarens samtycke.
De bestämmelser och begränsningar som finns med i det färska förslaget finns inskrivna i regeringsprogrammet.
– Det handlar om ett politiskt beslut, och lagförslaget är skrivet utifrån det. Någon adekvat barnkonsekvensbedömning som barnkonventionen hade förutsatt har man inte gjort. I barnets rättigheter ingår bland annat att barn har rätt till sin egen identitet, och en del av det är att få definiera sitt eget kön. Sedan är det en helt annan sak när man ska få rätt till medicinska behandlingar, det tar vi inte ställning till, säger Vahtera.
Enligt Skolhälsoenkäten 2019 mår unga som hör till könsminoriteter eller sexuella minoriteter sämre än andra. Klart fler uppger depressionssymtom, ångest, upplever sin hälsa som dålig och är oroliga för sitt mående. 
– Att förvägras sitt upplevda kön påverkar måendet, och det finns mycket forskning som visar att transbarn och -unga mår betydligt sämre än andra. Att det finns en konflikt mellan det upplevda och det juridiska könet kan orsaka mycket stress, också i helt vardagliga situationer, säger Vahtera.

Translagen förnyas

Enligt förslaget till lag om fastställande av könstillhörighet ska tre villkor uppfyllas för en juridisk könskorrigering:
Personen ska lägga fram en redogörelse för att varaktigt uppleva sig tillhöra det kön som ska fastställas.
Personen ska vara myndig.
Personen ska vara finsk medborgare eller bosatt i Finland.
Könstillhörigheten kan fastställas tidigast 30 dagar efter att redogörelsen är inlämnad till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
Kraven på medicinsk utredning och sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga av annan orsak som finns i den nuvarande lagen stryks.

ANDRA LÄSER