Åtgärder krävs för öringen i Vanda å

Fiskbeståndet visar tecken på återhämtning i Vanda å. För att vandringsfisken ska få det ännu bättre vädjar Finlands naturskyddsförbund till Helsingfors stad att man ska riva en damm i Gammelstadsforsen.

Havsöring i övre loppet av Vanda å.
Helsingfors stadsstyrelse bordlade frågan vid sitt senaste möte. I beslutsunderlaget sägs bland annat att en rivning av dammen helt eller delvis är en process som omfattar många steg.
– Det är normalt att bordlägga tills nästa möte för det är ofta så att grupperna vill föra en noggrannare diskussion. Det är ju en fråga som väckt mycket intresse och diskussion när det gäller framtiden för dammen, säger Markus Rantala (SFP) i stadsstyrelsen. Frågan behandlas nästa gång den nionde januari.
Föreningen för vård av strömmande vatten (Virtavesien hoitoyhdistys) konstaterar i sin senaste årsrapport att öringen i Vanda å håller på att återhämta sig. För att ytterligare främja fortbeståndet vill Finlands naturskyddsförbunds distrikt i Nyland att en damm vid västra grenen av Gammelstadsforsen rivs.
– När vandringsfisk stiger från havet försöker den komma upp längs västra grenen av ån. Den hoppar mot dammen och berget och skadar sig och en del dör. De som överlever hittar småningom fisktrappan vid den östra grenen men då utsätts de för intensivt fiske, säger Kari Stenholm vid föreningen.
Den östra fisktrappan är så beskaffad att siken inte alls kan komma upp, där stiger bara lax och öring, säger Stenholm. Dessutom går det illa för laxen och öringen då de hamnar i kraftverkets turbiner där de kan skadas och dö.
– Vi vet inte hur många som dör för det har inte undersökts. På grund av kraftverket finns det heller inte alltid vatten i den östra fisktrappan. Då kommer fisken inte upp där, säger Stenholm.
Han är kritisk till den utredning Helsingfors stad gjort.
– Rivningen av dammen är viktig för fisken. Utredningen beaktar inte fisken men det är just fiskfrågan som bör utredas, och nu är ärendet bordlagt, säger Stenholm.
Han framhåller att det inte i första hand är fråga om att ordna fiske om dammen rivs.
– Viktigast är att få fri passage för vandringsfisken i mynningen av ån. Annars fortsätter inte Vanda å återhämta sig. Jag har någon gång sagt att det är en av landets bästa åar. Det finns mer potential där om man får bort problemen, och dammen är ett av dem, säger Stenholm.

Startade som motion

Frågan om rivningen av dammen startade som en fullmäktigemotion 2014.
49 fullmäktigemedlemmar föreslog att dammen vid västra grenen av Gammelstadsforsen ska rivas utan att skada de museala värdena.
Utan damm skulle det i stället finnas en många hundra meter bred fors som skulle vara ett förstklassiskt habitat för många sorters fisk.
År 2015 behandlade fullmäktige frågan och begärde en utredning om dammen i sin helhet. Utredningen ligger nu hos stadsstyrelsen.
ANDRA LÄSER