Djup oenighet inom skarvarbetsgruppen – två månader kvar innan alla ska skriva under en gemensam skarvstrategi

Den kritiserade nationella skarvarbetsgruppen var sparsam med uttalanden när den ordnade pressinfo efter sitt möte i Vasa. En medlem i arbetsgruppen säger att det handlar om att ett läger vill förenkla tillståndsprocessen medan det andra vill ändra det helt i grunden.

Den nationella skarvarbetsgruppen höll möte och pressinfo i Vasa på onsdag eftermiddag. På bilden syns ett skär förstört av skarvar.
I slutet av oktober ska den nationella skarvarbetsgruppen presentera en strategi för hur Finland ska hantera och begränsa skarvskador. På onsdagen höll arbetsgruppen möte i Vasa och ordnade sedan pressinfo. Hur och om processen framskridit förblev rätt oklart.
Stefan Thölix, en av arbetsgruppens medlemmar och representant för Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), sade öppet att gruppen inte nått samsyn angående skarvarbetsgruppens arbete. Ordförande för gruppen, Satu Pääkkönen på NTM-centralen i Nyland, var också öppen med att det tydligt finns olika synsätt bland medlemmarna, vilket också framkom i diskussionen under presskonferensen.
– Ett förslag som vi till exempel diskuterat under dagens möte är identifiering av forskningsbehovet. Vi har ännu två månader av hårt arbete att utarbeta en strategi med konkreta förslag, säger Pääkkönen.
Vincent Westberg, medlem i nationella skarvarbetsgruppen och gruppchef på NTM-centralen, säger att alla i arbetsgruppen, oberoende av vilket läger de sitter i, försöker få till stånd någon typ av plan som kan hjälpa förvaltningsprocessen när det gäller skarven. Just nu upplevs den som svårbegriplig och byråkratisk.
– Oenigheterna inom gruppen har att göra med att vissa vill förenkla och försnabba tillståndsprocessen medan det andra lägret vill förändra det helt i grunden. Men vi har inte mandat att göra några lagförändringar, säger Westberg.

Sammansättningen hårt kritiserad

Skarvarbetsgruppen har kritiserats för hur den är sammansatt. En av kritikerna är Marina Nyqvist, verksamhetsledare för Österbottens fiskarförbund. Hon är själv inte med i arbetsgruppen men deltog i informationsmötet. Hon har svårt att se hur den förestående produkten kommer hjälpa den problematiska skarvsituationen.
– Jag anser att något gick fel i samband med att Miljöministeriet tillsatte arbetsgruppen. Man uteslöt vissa instanser som är viktiga i den här frågan. Nu finns det fyra tjänstemän representerade från NTM:s naturskyddssida och inte en enda från fiskerisidan som följer upp de skador som skarvarna orsakar. Stor kunskap har uteslutits, säger Nyqvist.
Enligt Nyqvist lider Miljöministeriet av en gammaldags förvaltningskultur. Hon säger att hon själv föreslagit att man skulle komplettera gruppen, men fick svaret av Miljöministeriets representant att gruppen ser ut som den gör och att den inte kommer att ändras.
Vincent Westberg säger att han till en början också var förvånad över sammansättningen, men förstår den bättre nu.
– Många, speciellt från Österbotten, har kritiserat att det inte finns tillräcklig regional representation, men många av medlemmarna är ändå från Österbotten.

Ska vara klart i slutet av oktober

Nu har arbetsgruppen två månader kvar innan de ska presentera åtgärdsförslag. Nästa möte hålls i Helsingfors den 4 september.
– Hela höstens schema är spikat. Vi kommer att ha möte två gånger i månaden från och med nu, säger Westberg.
Skarvarbetsgruppen har även fått kritik för att den inte använder sig av de åtgärdsförslag som den tidigare skarvarbetsgruppen, ledd av Anna-Maja Henriksson (SFP), presenterade 2016. Jenny Fredriksson, medlem i arbetsgruppen och jurist på Centralförbundet för Fiskerihushållning, säger att hon tog upp frågan på mötet.
– Vi borde ha påbörjat vårt arbete där de andra avslutade, men nu började vi i princip från noll. Den förra arbetsgruppen kom fram till att det borde göras en lagändring. Nu har vi lite hängt upp oss på att Finlands system bygger på undantagstillstånd. Den logiska lösningen vore att ändra på lagen, säger Fredriksson.

Skarvarbetsgruppen

Tillsattes i november 2018 av Miljöministeriet.
Består av representanter för bland annat myndigheter, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och Fiskarförbundet.
Tillsattes för att försöka begränsa de skador som skarvarna orsakar.
ANDRA LÄSER