Betygsantagningen till universiteten uppdateras – lång matematik ska inte längre väga lika tungt

Universitetsrektorerna föreslår att betygsantagningen till universiteten görs om så att gymnasiets ämnesval inte ska begränsa studentens framtida val.

Helsingfors universitet utvärderar som bäst förslaget från Unifi om förändringar i antagning.
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
31.03.2023 16:19
Varje år tas ungefär hälften av de antagna till Finlands universitet in på basis av betyg. Nu vill Finlands universitetsrektorers råd (Unifi) uppdatera betygsantagningen och urvalsproven.
”Ett av de viktigaste målen för utvecklingsarbetet är att förtydliga betygsantagningen genom att minska antalet poängtabeller och minska trycket på gymnasiestuderandena. I utkastet till poängsättning har man strävat efter att ämnesvalen under gymnasietiden inte i onödan ska begränsa sökandens möjligheter att genom betygsantagning söka sig till områden som intresserar hen”, säger Marja-Leena Laakso, ordförande för Unifis prorektorsmöte för utbildning i ett pressmeddelande.
Det nuvarande systemet har lett till oönskade effekter för gymnasisternas ämnesval. En av effekterna är att gymnasiestuderande inte väljer de ämnen som intresserar mest, utan de ämnen som ger bäst poäng vid antagning till högskolor.
Ett typiskt exempel som Unifi tar upp i pressmeddelandet är matematikens roll. I nuläget väger den långa lärokursen i matematik synnerligen tungt, även för studieinriktningar där ämnet kanske inte är så centralt.
”Vi vill uppmuntra alla unga att studera matematik samt att välja lärokursen i matematik enligt sina egna färdigheter och mål”, säger Marja-Leena Laakso.
Studier i främmande språk vid universiteten har minskat under en längre tid. Nu föreslår Unifi att antagningen ses över så att poängen för språk jämställs med realämnen.
Unifi vill också lägga större vikt vid modersmål och litteratur. Motiveringen är att goda modersmåls- och språkkunskaper är centrala för alla typer av universitetsstudier.

ANDRA LÄSER