Insändare: Stärk kulturlivet som en del av det nordiska samhällets beredskap

31.10.2022 18:18
I tider av oro och ekonomisk osäkerhet är kulturens roll viktigare än någonsin. Nordens kulturinstitutioner och nordiskt kulturarbete behöver stärkas när samhället utsätts för påfrestningar.
Det nordiska kulturlivet och scenkonsten står i en uppförsbacke av utmaningar. Branschen kommer att leva med effekterna av coronakrisens nedstängningsperioder under lång tid framöver.
Produktionen kom i gång snabbt efter pandemin men många kämpar fortfarande för att få tillbaka publiken. En publik som har förändrat sitt beteende och numera tenderar att köpa sina biljetter senare och mer spontant. Det råder också allvarlig kompetensbrist inom ett antal av scenkonstens yrkesområden, bland annat scentekniker.
Till detta läggs oron över att den annalkande lågkonjunkturen kommer att påverka biljettförsäljningen negativt. Kriget i Ukraina har lett till stigande priser och energikris. Dessa utmaningar skiljer sig inte åt mellan våra nordiska länder, vi står vi alla inför samma svårigheter. Något som inte enbart våra kulturpolitiker behöver vara uppmärksamma på, utan alla som värnar ett starkt samhälle. Genom god samverkan och utbyte mellan våra nordiska länder kan vi stå starkare.
I tider av oro och ekonomisk osäkerhet ökar kulturens betydelse i samhället. I robusta samhällen är kulturen en av de bärande pelarna, inte minst när det handlar om att värna och utöva yttrandefriheten. Ett fritt och självständigt kulturliv stärker samhällets beredskap och människors förmåga att hantera och möta de utmaningar de ställs inför. Detta ser vi bevis på i både Ukraina och andra krigs- och konfliktdrabbade länder. Det fria ordet, den fria konsten och det gemensamma kulturarvet är ofta det första som angrips i kampen om makten.
Mot den bakgrunden behöver våra länders kulturliv värnas och stärkas. Det är i dag ännu viktigare att kulturpolitiken organiseras och styrs på ett sätt som säkerställer den konstnärliga friheten, principen om armlängds avstånd och en stabil och långsiktig finansiering. Kulturens verksamheter utgör en avgörande infrastruktur för såväl fri konst som för yttrandefrihet och skapande.
Vi, de nordiska ländernas bransch- och arbetsgivarorganisationer inom teaterområdet, betonar därför hur viktigt det är att våra nordiska kulturministrar värnar och främjar samarbete. Stärk Nordiska rådets kulturfond. Stärk Nordiska rådets kulturbudget. Skapa utrymme för kulturutbyten och samarbeten mellan våra nordiska länder. Vi har mycket gemensamt och kan med stärkt erfarenhetsutbyte utveckla våra respektive verksamheter.
Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst
Peter Mark Lundberg, direktör, Dansk Teater
Morten Gjelten, direktör, Norsk teater- og orkesterforening
Kaisa Paavolainen, vd, Finlands Teatrar rf
Magnus Geir Thoraldsson, Artistic Director, Islands nationalteater
Erik Ulfsby, teatersjef, Det norske teatret
Joachim Thibblin, teaterchef, Svenska Teatern
Elisabeth Hansen, vd, Trondelag-teater
Petra Brylander, vd, Uppsala stadsteater

ANDRA LÄSER