Fritidsbåtar har stor miljöpåverkan

Småbåtslivet påverkar kustmiljön negativt, visar en svensk rapport. En motsvarande utredning har inte gjorts i Finland, men problemen är av allt att döma desamma, säger Markku Viitasalo på Finlands miljöcentral.

En båt har ingen större påverkan på havsmiljön, men båtarna blir fler.

Utbyggnaden av småbåtshamnar, bryggor och muddrade områden skadar bottenmiljöer, mest i grunda, vågskyddade områden med höga naturvärden, säger en rapport från Havsmiljöinstitutet om det kustnära havets tillstånd i Sverige.

– Trots att varje enskild båt och brygga har en liten miljöpåverkan gör det stora antalet båtar att båtlivets totala effekt blir betydande, säger forskaren Per Moksnes.

Muddring grumlar vattnet och sprider näringsämnen och miljögifter som legat i bottensedimentet medan båttrafiken grumlar vattnet, släpper ut giftiga ämnen och orsakar undervattensbuller som stör djurlivet, sägs det i rapporten.

– Detsamma gäller för Finland, även om belastningen kan vara större i Stockholms skärgård där koncentrationen av båtar är större än i Finska viken eller Skärgårdshavet, säger Markku Viitasalo, forskningsprofessor vid Finlands miljöcentral.

Antalet fritidsbåtar i Finland har ökat markant på senare år, till 1,2 miljoner av vilka 560 000 motorbåtar, enligt Trafiksäkerhetsverket.

– Motorbåtarnas propellrar virvlar upp bottensediment och grumlar vattnet vilket skadar vattenlevande växter. Det är tätt mellan småbåtshamnarna i Finska viken, i synnerhet i huvudstadsregionen. Det finns inte mycket forskning på det här området i Finland, men det som sägs i den svenska rapporten torde mestadels gälla också hos oss, säger Viitasalo.

Havsmiljöinstitutet uppger att motorbåtar med allt större motorer utan avgasrening ökar båtlivets klimatavtryck. I Sverige beräknas fritidsbåtarnas klimatpåverkan vara i klass med inrikesflygets.

Båtbottenfärgernas miljöpåverkan är välkänd. Sedimentundersökningar längs Sveriges kuster visar att halterna av det numera förbjudna ämnet tributyltenn (TBT) överskrider gränsvärdet för god miljöstatus i 90 procent av alla undersökta områden.

– De tennbaserade bottenfärgerna har bytts ut mot kopparbaserade, men också de belastar miljön, och de används fortfarande mer än de miljövänliga alternativen, säger Markku Viitasalo.

Enligt den svenska rapporten finns de flesta bryggor och småbåtshamnar i grunda och vågskyddade områden. De tillhör kustens mest produktiva och värdefulla naturtyper bland annat för att de är viktiga uppväxtmiljöer för fisk och kräftdjur. Omkring 20 procent av vegetationen i de här miljöerna utmed den svenska kusten är negativt påverkad av fritidsbåtar.

Markku Viitasalo, som själv seglar, säger att man i småbåtshamnar kan se hur båtlivet påverkar vattenkvaliteten lokalt. Även om båtförarna tömmer toalettvattnet i septiktankar släpps gråvatten från diskhon ofta ut i hamnbassängen.

– Näringsämnen läcker direkt ut i havet. Även här är påverkan från en enskild båt liten, men det kan ligga några tiotal båtar sida vid sida. Lokalt kan det vara betydande, även om näringsbelastningen är liten jämfört med avrinningen från land, säger han.

På samma sätt är det inget större problem att låta muddra vid stugans brygga, men:

– Låter fyra fem stuggrannar muddra kring sina bryggor kan den totala volymen påverka en hel vik, säger Viitasalo.

Det räcker med en anmälan för att få muddra upp till 500 kubikmeter. Men eftersom NTM-centralerna inte har fört in alla beviljade tillstånd i sina databaser har ingen bra koll på den totala muddringsvolymen.

– Problemet kan vara större än vi vet om utan att någon har brutit mot lagen. Det är också svårt att bedöma muddringens miljöpåverkan eftersom mycket av den döljs i den allmänna övergödningen, säger Viitasalo.

ANDRA LÄSER