Här är partiernas knäckfrågor: Centern och Saml har kravlistor långa som nödåret

"Är ni beredda att ingå i en majoritetsregering under socialdemokraternas ledning, och har ni några oeftergivliga villkor för ert deltagande?" Så här svarade partierna på Antti Rinnes sista fråga om absoluta villkor.

Centern och tidigare statsminister Juha Sipilä är av allt att döma på väg in i opposition.
Partier som vill med i regeringen överväger noggrant vilka absoluta villkor de lägger – och uttrycker dem med tungan rätt i mun. Centern är av allt att döma på väg i opposition. Här är svaren på Rinnes sista fråga om absoluta villkor:

Centerns svar:

Centern anser, att regeringsalternativen i första hand ska sonderas fram mellan valvinnarna. Regeringsprogrammet ska till sin natur vara strategiskt. Centerns knäckfrågor för medverkan är att:
1. Den goda ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen fortsätter så, att man förbinder sig till en sysselsättningsgrad på 75 procent och så att den offentliga ekonomin (kommunerna medräknade) är i balans 20203.
2. Företagens och företagarnas beskattning får inte skärpas. Industrins förutsättningar får inte försvagas.
3. Social- och hälsovårdstjänsterna tryggas via 18 landskap. I förnyelsen ska landskapen vara sektorsövergripande.
4. Det förverkligas ett familjereformpaket, där familjeledigheterna är en del. Reformen ska innebära en förbättring för familjerna.
5. Missförhållandena i äldrevården åtgärdas med skärpt lag och tillräckliga resurser. Centern accepterar inte sådana nedskärningar i statsandelar som hotar grundläggande kommunservice som undervisning, småbarnspedagogik och äldrevård.
6. Vi förutsätter höjningar av de lägsta pensionerna, förbättringar i de fattigaste barnfamiljernas ställning och att indexfrysningen av grundtryggheten slopas enligt tidigare fastslagen plan.
7. Finansieringen av yrkesutbildningen bör tryggas, läroavtal främjas och ett regionomfattande nätverk av högskolor bibehålls.
8. Lönsamheten i lantbruket måste förbättras. Jord- och skogsbruket får inte belastas med nya kostnader.
9. Att man förbinder sig till det klimatprogram som gjordes upp av åtta partier under Centers ledning, och tryggar en måttlig ökning av träanvändningen och ett hållbart skogsbruk.
10. Alla beslut ska stödja den regionala livskraften, de regionala resurserna och välfärden och kommunikationerna i hela Finland.
Centerns svar på alla frågor finns här (på finska)

Samlingspartiets svar:

Dessa knäckfrågor är relevanta för regeringsmedverkan:
1. Regeringen måste förbinda sig till beslut som enligt experter garanterar att sysselsättningsgraden når 75% bland 15-64-åringar. Vägen mot målet ska granskas årligen och vid behov kompletteras med mer åtgärder.
2. Regeringen bör fortsätta att stärka den offentliga ekonomin och minska hållbarhetsgapet. Det bör byggas upp en buffert i den offentliga ekonomin mot kommande utmaningar.
3. Samlingspartiet ser det som oundvikligt att investera i utbildning, kunnande och bildning. Skolsystemet bör fortsätta förnyas.
4. Regeringen ska måna om hållbar utveckling när det gäller såväl miljön som klimatet och ekonomin.
5. Skatten på arbets- och pensionsinkomster ska sänkas i alla inkomstklasser med betoning på medelinkomst. Skaten på företagande ska inte skärpas.
6. Social- och hälsovårdstjänsterna ska utvecklas och tillgängligheten förbätra omedelbart så basis av nuvarande lagstiftning, bl.a. genom att skärpa vårdgarantin och införa mer kundsedlar. Man ska inte införa onödiga förvaltningsstrukturer.
7. Samlingspartiet kräver att regeringen genomför en reform av familjeledigheterna som främjar jämställdhet i arbetslivet och sysselsättning.
8. Samlingspartiet accepterar inte basinkomst eller annan ovillkorlig arbetslöshetspenning. Basinkomst främjar inte målet med högre sysselsättningsgrad och skulle öka marginaliseringen bland dem som har svag ställning på arbetsmarknaden.
9. Regeringen ska främja arbetskraftsinvandring på ett sätt som höjer Finlands konkurrenskraft.
10. Regeringen upprätthåller och stärker den inre säkerheten och rättsstaten, och håller fast vid den strikta linjen i asylpolitiken. De som fått negativt asylbesked bör återsändas.
11. Finland ska vara en aktiv förespråkare för den internationella regelbaserade ordningen och bära sitt internationella ansvar i utvecklingsfrågor.
12. Finland ska vara initiativtagande i EU för gemensamma lösningar. En enhetlig och handlingskraftig union som försvarar rättsstat och liberal demokrati ger också säkerhet och välfärd i högra grad än något medlemsland gör ensamt.
13. Regeringen ska förbinda sig till de resurser som fastslås i försvarsredogörelsen (2017). Finland ska upprätthålla möjligheten att söka medlemskap i Nato.
Här är Samlingspartiets alla svar (på finska)

Sannfinländarnas svar:

Ja. Våra knäckfrågor är följande:
Den inhemska industrins och de små och stora företagens förutsättningar och sysselsättningsmöjligheter får inte försvagas genom politiska beslut.
Regeringen bör igenkänna och acceptera särskilt den humanitära invandringens negativa konsekvenser för Finlands offentliga ekonomi och finländarnas säkerhet och sträva efter att målinriktat minska skadlig invandring.
Små- och medelinkomsttagares vardagliga utgifter får inte öka via skatter och acciser, utan tvärtom ska man eftersträva att de minskar.…
Sannfinländarnas alla svar hittas här (på finska)…
Läs också: Sannfinländarnas knäckfrågor gäller företagen, små- och medelinkomsttagare och den humanitära invandringen

De grönas svar:

Vi är färdiga att delta i en regering vars regeringsprogram är tillräckligt ambitiöst i klimat- miljö- och utbildningspolitik, i att motverka ojämlikhet och fattigdom samt i att stärka Finlands internationella ställning. Det innebär särskilt tilläggssatsningar till alla stadier av utbildningen och att motverka fattigdomen. Finlands klimatmål bör skärpas och miljöskyddet stärkas. Det förutsätter en betydlig minskning av utsläppen och fler satsningar på miljöskydd.
Vi deltar inte i en regering som:
är negativt inställd till Finlands medlemskap i EU och euron,
som förespråkar stängda gränser eller att Finland isolerar sig från internationellt samarbete i FN, EU eller Norden,
som inte förbättrar minoriteters ställning i Finland eller som är negativt inställd till mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.…
De grönas svar på alla frågor finns här (på finska)

Vänsterförbundets svar:

Vänsterförbundets mål är att medverka i en regering ledd av socialdemokraterna. Det slutliga beslutet om att vara med i regeringen görs på ett gemensamt möte mellan partifullmäktige och riksdagsgruppen, baserat på det slutliga regeringsprogrammet.
Vänsterförbundets partifullmäktige har fastslagit, att vi kan ingå i endast i en regering som:
För en politik baserad på mänskliga rättigheter
Undviker att försvaga den sociala omsorgen
Nedmonterar den så kallade aktiveringsmodellen
Förverkligar en vårdreform som minskar hälsoskillnader och sammanfogar vårdkedjorna bättre
Lägger ramen för klimatpolitiken så att den är i linje med målet på 1,5 grader
Håller Finland utanför militära allianser, och
Håller fast vid allmänbindande kollektivavtal
Alla VF:s svar hittar här (på finska)…
Läs också: Vänsterförbundets svar till Sipilä betonar jämlikhet och klimatpolitiskt ansvar

SFP:s svar:

Ja. SFP vill ingå i en handlingskraftig och samarbetsinriktad regering där regeringspartierna litar på varandra och där uppgiften att genomföra regeringsprogrammet binder partierna för hela regeringsperioden.
Centralt för SFP är ett Finland som är öppet och internationellt, som värnar om landets tvåspråkighet, som är företagsvänligt, jämlikt och jämställt, och där klimatförändringen motverkas och välfärdssamhället utvecklas utifrån en hållbar ekonomi.
Huruvida SFP kan ingå i den nya regeringen avgörs av regeringsprogrammet i dess helhet.
SFP:s svar på alla frågor hittas här…
Läs också: Så svarade SFP på regeringssonderarens frågor – "Vi behöver diskutera ekonomin"

Kristdemokraternas svar:

Kristdemokraterna är färdiga att diskutera med alla partier och delta i olika koalitioner så länge regeringsprogrammet kan passa ihop med partiets värderingar och program.
Vi finner det osannolikt att vi deltar i en regering som försvagar incitamenten för arbete och företagsamhet eller försvagar familjernas valfrihet i hur de vårdar sina barn. Regeringen ska satsa starkt på utbildning och främja barns och ungas hälsa och välfärd. Könsuppfattningen i lagstiftningen får inte omvandlas till att bli självdefinierad.
Personaldimensioneringen i äldrevården ska definieras i lag. Vi betonar vikten av att införa ett äldreombud.
I regeringsförhandlingarna skulle vi särskilt lyfta fram en reform av vallagen.
Här är KD:s alla svar (på finska).
Läs också: KD har svarat på Rinnes frågor – kan inte sitta i en regering som gör arbete mindre lönsamt

ANDRA LÄSER