Svenskspråkigt campus är målet i Esbo – så här ser de stora planerna vid Mattliden ut

Ett svenskspråkigt campus med kulturhus och seniorboende i anslutning till daghem och skola – så ser föreningen Focus Mattlidens planer ut. Fortfarande saknar kvarteret vid Mattlidens skolcentrum en detaljplan, men den är under planering och kan i bästa fall godkännas 2024.

Fantombild över Mattlidens framtida skolcentrum. Bostadshus och parkeringshall kunde placeras närmast Västerleden (till höger) och bilda en mur mot både buller och avgaser. Den nuvarande skolan bevaras, men byggs om och utvidgas.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
21.09.2022 05:00 UPPDATERAD 21.09.2022 06:45
Föreningen Focus Mattlidens ordförande Henrik Wolff är hoppfull. Nu verkar alla hjul rulla åt samma håll och planerna på att få till stånd en detaljplan för området vid Mattliden i Esbo framskrider.
– Det har tagit alldeles för länge att få en detaljplan för Mattliden godkänd, men nu är det på gång. När vi grundade föreningen Focus Mattliden för fem år sedan hade vi redan klara planer för vad vi vill åstadkomma, nämligen ett svenskspråkigt campus omkring Mattlidens skolcentrum. Där ska finnas boende, omsorg och kultur för många olika grupper, säger Henrik Wolff.
I början av september förlängde stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion föreningen Focus Mattlidens tomtreservering, så att den nu gäller till den 31 maj 2023. Inom den tidsramen utgår Henrik Wolff från att stadsplaneringsavdelningen vid Esbo stad har fått ihop ett förslag till en detaljplan.

Saknar detaljplan

Problemet vid Mattliden är att kvarteret saknar en detaljplan, alltså ett styrdokument som sätter ramar för vad och hur mycket som får byggas där. Enligt områdesarkitekten för Mattby Sirpa Sivonen-Rauramo är det mycket ovanligt att ett så centralt beläget kvarter som Mattliden saknar en detaljplan.
– Esbo stad har en begränsad kapacitet för stadsplanering och under de senaste tio åren har staden prioriterat detaljplaner längs metrolinjen. Mattliden ligger visserligen mycket nära metron, men eftersom skolans verksamhet inte har varit beroende av en detaljplan har den inte haft högsta prioritet, medger Sirpa Sivonen-Rauramo. 
De äldsta delarna av Mattlidens skola härstammar från 1950–60-talen, då Mattbergsskolan verkade här. I dag är Mattlidens skolcentrum det största i Svenskfinland med över tusen barn och unga, från daghemsbarn till gymnasiestuderande.
Nu börjar det dock brådska med den här planen, för situationen vid Mattbergets daghem börjar bli akut. Daghemmet verkar i trånga och slitna lokaler och ett nybygge kan inte längre vänta.
– Tanken är att det gamla daghemmet ska rivas. På området finns också en gammal kommunalläkarmottagning från 1960-talet och personalbostäder som hör till det, allt detta ska rivas för att ge plats för ett nytt daghem med plats för över 200 barn, samt den kultursmedja som Focus Mattliden planerar, säger Sirpa Sivonen-Rauramo.
Det nuvarande skolcentret ska bevaras, men undervisningslokalerna måste byggas om så att de bättre motsvarar dagens inlärningsmiljöer, och förstås måste skolan utvidgas så att man får in alla elever under samma tak. Nu verkar förskolan samt en del klasser i två mobila paviljonger på gården. Också i Mattlidens gymnasium är det trångt och det finns önskemål om att Esbo i framtiden ska bereda gymnasieplatser för fler studerande.
Mattlidens skolcentrum har formats under årtionden av tilläggsbyggnader, utvidgningar och renoveringar, men allt har byggts utanför detaljplanen, då en sådan fortfarande saknas för kvarteret.

Buller och luftföroreningar

Ett annat stort problem vid Mattliden är den tunga trafiken, tomten ligger i hörnet av Västerleden och Ring II, vilket påverkar både luftkvaliteten och bullernivån negativt. 
– Luftkvaliteten och trafiksäkerheten i kvarterets norra del är så pass dålig att man inte kan placera daghem och skolgårdar där. Därför skissar vi nu på en plan där det byggs bostadshus och parkeringshus närmast Västerleden. Bostadshusen måste planeras så att fönster och balkonger öppnar sig söderut mot innergården, medan själva huskroppen får bilda en bullervägg mot motorvägen. Var Focus Mattlidens seniorhus ska placeras i kvarteret är fortfarande oklart, men önskemålet är att både seniorer och daghemsbarn ska ha nära till kulturhuset, förklarar Sirpa Sivonen-Rauramo.

Kvarteret Mattliden

Mattlidens skolcentrum i Esbo ligger på en tomt som fortfarande saknar en detaljplan. Den äldsta delen av skolhuset, Mattbergsskolan, byggdes 1959. Högstadiet byggdes 1973, Mattlidens gymnasium inledde sin verksamhet 1977 och den senaste tillbyggnaden av skolcentret gjordes 2004.
Arbetet med att göra en detaljplan för Mattliden startade 2018 och den uppskattade tidpunkten för när planen kan sättas ut till påseende är 2023.
Det planerade kvarteret ska omfatta en renovering och tillbyggnad av de nuvarande skolbyggnaderna, ett nytt daghem, kulturverkstaden Smedjan, en parkeringsanläggning samt flera bostadshus, varav en del ARA-finansierade och ett serviceboende för svenskspråkiga seniorer. Det finns också en reservering för en idrottshall.
I skolcentret ska finnas: 450 lågstadieplatser, 375 högstadieplatser, 20 platser i smågrupp och 700 studieplatser i gymnasiet. Nya Mattbergets daghem ska få tio grupper, vilket betyder att där finns plats för 210 barn inom småbarnspedagogiken. 
I mitten av kvarteret vill Focus Mattliden placera kulturhuset Smedjan, där det ska finnas scener för teater och musik samt undervisningsrum för musik och bildkonst. Smedjan ska användas av Esbo Arbis, Musikinstitutet Kungsvägen, en bildkonstskola, Mattlidens skola och Mattbergets daghem samt stadens allmänna kulturverksamhet.
Källa: Esbo stad, Focus Mattliden
Det är Affärsverket Lokalcentralen som planerar skolans utbyggnad, med föreningen Focus Mattliden tillsammans med en rad samarbetspartner planerar daghemmet, kultursmedjan och seniorbostäder, hyreslägenheter och ägarbostäder.
– Vi samarbetar med Sirius Capital Partners som är intresserade av att uppföra fritt finansierade hyresbostäder och stadens daghem på området, och med Helsingfors svenska bostadsstiftelse som bygger ARA-finansierade bostäder för specialgrupper. Det finns också andra stiftelser som är intresserade av att bygga ARA-bostäder, säger Henrik Wolff.

P-hus och idrottshall

I planeringshelheten ingår också ett parkeringshus och en idrottshall, men den senare saknar en entreprenör. I början deltog en handbollsförening i planeringen, men det samarbetet har upphört under åren då detaljplanearbetet har dragit ut på tiden. 
– Det blir ett mycket tätbebyggt kvarter, så parkeringsplatserna måste placeras i ett p-hus, det här gäller både för boende och personal. Däremot måste det förstås finnas korttidsparkering för föräldrar som för och hämtar barn på dagis och förskola. I sommar har Esbo stad förnyat gång- och cykelvägen mellan skolcentret och Mattby metrostation, så där finns nu en trygg väg för de elever som tar sig på egen hand till skolan,  säger Sirpa Sivonen-Rauramo.
Tidtabellen för hela projektet är öppen ännu, men målsättningen är att detaljplanen kan godkännas under år 2024. Då kunde byggstarten för daghemmet ske 2025. Esbo stad har förlängt hyrestiden för skolans paviljong Havsstugan med 15 år.

ANDRA LÄSER