Här är Orpos 24 frågor – svaren avgör vilka som bildar regering

Regeringsspelet körde formellt i gång på fredagen då Petteri Orpo delade ut 24 frågor till de andra partierna. Han vill ha in svaren senast på tisdag.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo påbörjar sonderingen för att få till en majoritetsregering. De andra partierna ska besvara hans frågor fram till tisdag klockan 12.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
14.04.2023 10:42 UPPDATERAD 14.04.2023 11:22
Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo påbörjade på fredagen sonderingen för att bilda en majoritetsregering. Orpo delade ut 24 frågor till alla riksdagspartier.
Orpo vill ha in svaren senast på tisdag klockan 12 för att kunna ta ställning till dem och välja vilka partier han börjar regeringsförhandla med.
– Den viktigaste frågan är hur vi ska trygga det finländska välfärdssamhället. Så gott som alla frågor är mer eller mindre kopplade till den, säger Orpo.

Här är Petteri Orpos 24 frågor

1. Vilka är de viktigaste samhälleliga förändringar som nästa regering enligt er borde åstadkomma?
2. Instämmer ni i den lägesbild av Finlands ekonomiska situation och behovet av att anpassa de offentliga finanserna som lades fram i Finansministeriets tjänstemannainlägg den 8 december 2022? Förbinder ni er till omfattningen av balanseringen av de offentliga finanserna under den kommande valperioden som Finansministeriet lade fram som ett tjänsteuppdrag? På vilka sätt är ni beredda att balansera de offentliga finanserna?
3. Hur skulle ni befrämja beskattningens sporrande verkan? Vilka är era viktigaste målsättningar vad gäller utvecklingen av beskattningen?
4. Är ni beredda att förbinda er till att nästa regering sätter upp ett mål på 100 000 nya sysselsatta vad beträffar sysselsättningsåtgärder för att stärka de offentliga finanserna? Vilka är era viktigaste metoder för sysselsättningsåtgärder som stärker de offentliga finanserna? Vilka åtgärder är ni beredda att vidta för att reformera arbetsmarknaden och befrämja frihet att komma överens?
5. Hur skulle ni åtgärda den omfattande bristen på arbetskraft i Finland? På vilka sätt skulle ni öka den internationella rekryteringen för att trygga tillgången på arbetskraft?
6. Vilka är era viktigaste metoder för att avveckla vårdköerna inom social- och hälsovårdstjänsterna? Vilka är era viktigaste metoder för att åtgärda bristen på vårdare?
7. Vilka åtgärder skulle ni vidta för att lösa krisen inom äldreomsorgen och trygga värdig omsorg för alla äldre?
8. Hur skulle ni stärka barns, ungas och familjers välfärd? Hur skulle ni bekämpa marginalisering av unga?
9. Hur skulle ni bättre beakta pensionärerna som en aktiv resurs i samhällsbygget?
10. På vilka sätt skulle ni höja finländarnas kompetens- och utbildningsnivå? På vilka sätt skulle ni stärka småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen så att varje ungdom som utexamineras från den grundläggande utbildningen har tillräckliga läs-, skriv- och räknefärdigheter? Hur skulle ni stärka verksamhetsförutsättningarna inom kulturbranschen? Hur skulle ni stödja att en motionspräglad livsstil blir vanligare?
11. Förbinder ni er till det mål som den parlamentariska FoUI-gruppen har godkänt om att före år 2030 höja utgifterna för forskning och utveckling till fyra procent av bruttonationalprodukten? Förbinder ni er till att säkerställa att Finland har tillräckligt med experter inom forskning och utveckling?
12. Vilka åtgärder skulle ni vara beredda att vidta för att minska kostnader och administrativ börda som normer och byråkrati orsakar för människor, företag och den offentliga sektorn?
13. På vilka konkreta sätt skulle ni förbättra framtiden för den finländska matproduktionen och skogsbruket?
14. Hur skulle ni befrämja den ekonomiska tillväxten, livskraften samt företagens och företagarnas verksamhetsförutsättningar i hela Finland? Hur skulle ni göra Finland mer attraktivt som investeringsobjekt?
15. På vilka sätt skulle ni stärka städernas och kommunernas livskraft och investeringsförmåga i en förändrad verksamhetsmiljö?
16. Vilka är enligt er de viktigaste metoderna för att minska utsläppen? På vilka sätt är ni beredda att befrämja Finlands klimatneutralitetsmål och en ökning av de finländska företagens miljövänliga export? Är ni beredda att skapa förutsättningar för nya investeringar i kärnkraft och för småskalig kärnkraft?
17. Hur skulle ni bekämpa förlusten av biologisk mångfald och stärka den biologiska mångfalden?
18. Förbinder ni er till Finlands medlemskap i Europeiska unionen och försvarsalliansen Nato? Förbinder ni er till att föra en initiativrik och konstruktiv EU-politik som en del av eventuellt regeringsansvar? Vilka är enligt er Finlands viktigaste mål för inflytande i EU under valperioden?
19. Hur skulle ni bygga upp Finlands roll som en aktiv medlem av Nato som ökar säkerheten och stabiliteten? Är ni beredda att hålla försvarsutgifterna på 2 procent av BNP och göra nödvändiga satsningar för att trygga Finlands försörjningsberedskap?
20. Förbinder ni er till att fortsätta stödja Ukraina militärt, politiskt, ekonomiskt och humanitärt?
21. Hur skulle ni stärka den inre säkerheten och rättsstaten? Förbinder ni er till att säkra resurser som garanterar rättsväsendets och polisväsendets funktionsduglighet? Med vilka medel skulle ni förhindra gäng- och ungdomskriminalitet?
22. Förbinder ni er till att bygga ett Finland där alla är likvärdiga och jämlika? Förbinder ni er till att respektera internationella människorättsfördrag?
23. Är ni beredda på att delta i en av Petteri Orpo samlad majoritetsregering och förbinder ni er till att verkställa regeringsprogrammet i sin helhet såvida ni får egna mål med i regeringsprogrammet? Ifall ni inte är beredda att axla regeringsansvar är ni då beredda att stöda verkställandet av ert partis målsättningar utanför regeringen?
24. Har er riksdagsgrupp definitiva krav på regeringsprogram eller sammansättning av regering som kan utgöra hinder för er medverkan i regeringen?
Orpo vill diskutera frågorna och svaren med alla riksdagspartier. Han betonar att han inte utesluter någon på förhand.
– Hoppas vi får en samsyn om frågorna så att vi kan bilda en funktionsduglig majoritetsregering, säger Orpo.
Flera av de andra partiledarna bedömer att frågebatteriet är rätt heltäckande, men att visa detaljer verkar saknas. Orpo noterar ändå att bredden och formuleringen av frågorna ger partierna möjlighet att också lyfta fram poänger som inte specifikt frågas efter.