ANNONS

Eva Biaudet: Klimatåtgärderna kan inte längre vänta

Enligt Eva Biaudet (SFP) behöver klimatåtgärderna försnabbas. De politiska besluten ska ta i beaktande den senaste forskningen och de färskaste larmrapporterna.

Annons
– Nu är det viktigt att överenskomna avtal verkligen verkställs, både nationellt och globalt. De beslut som redan fattats om klimatåtgärder och bevarande av biodiversiteten behöver också vid behov omprövas. Alla miljöbeslut ska grunda sig på vetenskapliga fakta. Som ordförande för WWF:s förvaltningsråd har jag lärt mig hur viktigt ett jämsides arbete för att trygga naturens mångfald är, säger Biaudet.
FN:s klimatpanel (IPCC) sammanfattar den samlade kunskapen om klimatförändringarna i en rapport som publicerades i veckan. IPCC kallar sin rapport ”en sista varning”. Budskapet på flera tusen sidor forskning kan kokas ned till en mening: ”Agera nu, annars är det för sent”.
– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Vi har ingen tid att spilla när det gäller åtgärder för att minska på utsläppen och bevara biodiversiteten. Klimatförändringarna hotar människan och naturen. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. I SFP jobbar vi för en hållbar framtid, och det förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, samt en hållbar livsstil och produktion. Varenda politiker i den kommande riksdagen måste förbinda sig till Finlands klimatmål. Finland ska kontinuerligt lyfta fram klimatfrågan på den internationella arenan, säger Biaudet.
Den nuvarande regeringen har fastställt att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks.
– Klimatpolitiken och arbetet för att bevara och återställa biodiversiteten hör ihop. De här frågorna måste ha högsta prioritet. Det arbete som WWF gör är otroligt värdefullt. Mitt uppdrag som ordförande för WWF Finlands förvaltningsråd förpliktar. Jag vill se en framtid där människan och naturen är i balans. Människorättsfrågor och social jämlikhet är givna utgångspunkter när vi bättre än förr ska förena miljöns och människans intressen, säger Biaudet.
Peter Lund, professor vid Aalto-universitet, är en av dem som uttalar sig i Eva Biaudets valtidning som utkom i lördags.
Peter Lund
– Det behövs målmedveten och realistisk politik för att Finland ska uppnå sina klimatmål, säger han. Tekniken och ekonomin av den gröna omställningen ser lovande ut. Men omställningen måste påskyndas om klimatmålen ska uppnås och det finns en hel del hinder inför omställningen.
– Investeringarna i sol- och vindenergi bromsas snart av förmågan av transmissionsnätet för el. Det behöver kunna ta emot större mängder el och nätet i Finland borde snabbt förstärkas.
Enligt IPCC:s mest hoppfulla scenarier kan mycket resoluta och snabba åtgärder leda till att den globala medeltemperaturen åter börjar sjunka ned mot 1,5 grader i slutet av seklet efter att gränsen först har sprängts. Men då måste avvecklingen av fossila bränslen påskyndas och avskogade områden beskogas.

Fem budskap i FN:s klimatpanel IPCC:s rapport

  1. Det finns en snabbt krympande möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C eller långt under 2°C för att säkerställa en livskraftig och hållbar framtid för alla.
  2. Klimatförändringarna orsakar redan omfattande negativa och alltmer oåterkalleliga förluster och skador på naturen och de mänskliga systemen, vilket också gör det svårare att åstadkomma hållbar utveckling.
  3. Nuvarande klimatåtgärder via både utsläppsminskning och anpassning räcker inte till för klimatmålen eller för att förebygga risker och skador.
  4. Det finns en lång rad genomförbara alternativ för ökad klimatambition, både då det gäller utsläppsminskning och anpassning.
  5. De beslut och åtgärder som vi fattar under detta årtionde kommer att få konsekvenser för flera generationer under århundraden och längre framåt.