Vattnet i Östersjön syrerikare än på länge

Situationen är god jämfört med tidigare årtionden.

Havsforskningsfartyget Aranda har genomgått en gedigen modernisering som kostade 15 miljoner euro. På grund av statliga nedskärningar måste fartyget allt oftare hyras ut till utländska samarbetspartner.
SPT
31.03.2020 15:14
Det har skett klara förändringar i Finska vikens tillstånd, enligt de prover som har tagits under havsforskningsfartyget Arandas vinterobservationsresa. Med undantag av de östligaste observationsstationerna har Finska vikens vattenmassa blivit omblandad ända ner till 100 meters djup, skriver Finlands miljöcentral (Syke) i ett pressmeddelande.
En följd är att det nu finns mycket syre i vattnet och situationen är speciellt god jämfört med tidigare årtionden. Inget giftigt svavelväte observerades i Finska viken.
Samtidigt har fosfor från havets djupare skikt blandats om och fosforhalterna i Finska vikens ytvatten är höga. Vid en observationspunkt mättes en högre fosforhalt än någonsin tidigare. Samtidigt var fosfathalterna på bottnen lägre.
Syreläget i Östersjöns huvudbassäng var något bättre än förra året. Den högre salthalten pekar mot att saltare och syrerikare vatten verkar ha kommit in i Östersjön via de danska sunden.
Syresituationen i Skärgårdshavet var god, vilket den brukar vara under vintern. Den snöfria och regniga förvintern verkar inte ha lett till speciellt höga näringshalter.
I Bottenhavet var fosfathalterna klart högre än genomsnittsvärdena. På 10 år har halterna av upplöst fosfor i Bottenhavet nästan fördubblats. De höga fosforhalterna ökar sannolikheten för algblomning på sommaren.

ANDRA LÄSER