Försvaret i rättsfallet med nymanska stiftelserna: Bestrider alla anklagelser

På fredag gav åklagarna och de åtalade i fallet om de nymanska stiftelserna sina slutpläderingar Västra Nylands tingsrätt i Esbo. I det omskrivna fallet står stiftelsernas tidigare tremannastyrelse åtalad för grova bokföringsbrott.

På fredag gav åklagarna och de åtalade i fallet om de nymanska stiftelserna sina slutpläderingar Västra Nylands tingsrätt i Esbo.
Rättsprocessen som inleddes i början av maj 2022 avslutades i dag med slutplädering. Åklagarna och försvaret fick alltså en sista chans att utförligt uttala sig innan tingsrätten ger sin dom.
HBL skrev nyligen vilka nyckelfrågor som präglar rättsfallet kring de nymanska stiftelser. Hela tremannastyrelsen åtalas för grovt bokföringsbrott. Två av styrelsemedlemmarna åtalas dessutom för missbruk av förtroendeställning. Rättsfallet gäller framför allt faktureringen under ex-styrelsens tid som åklagarna anser att orsakat stiftelserna ekonomisk skada.
De misstänkta brotten gäller åren 2012–2016 och de har granskats i en specialrevision.
Åklagarna bedömer fortsättningsvis att grovt bokföringsbrott begåtts. Enligt åklagarna har stiftelserna fakturerats oskäligt höga arvoden under flera års tid och styrelsemedlemmarna har godkänt fakturorna.
– Det kan betraktats som ett grovt brott eftersom mängden felaktiga och vilseledande uppgifter i bokföringen är uppseendeväckande stor, berör stora summor och gärningstiden är lång, säger distriktsåklagare Seita Heinström.
Beloppet som betalats till stiftelsernas ändamål att stödja svenskspråkig social och ideell verksamhet i Finland har varit mycket liten i jämförelse med de summor som har gått till fakturering och arvoden.
Styrelsemedlemmarnas handlande kan betraktas som uppsåtligt bland annat eftersom revisorerna i flera års tid uppmärksammat de höga förvaltningskostnaderna och arvodena, anser åklagarna. De säger att styrelsemedlemmarna som åtalas för missbruk av förtroendeställning har varit helt medvetna om vad stiftelsens syfte är och att faktureringen skötts felaktigt. Enligt åklagarna bör det beaktas att två av de som står åtalade är jurister till sin utbildning.
– Revisorerna har under flera års tid tagit upp det med styrelsen om att arvodena är för höga och det har antecknats i revisionen eftersom inget hänt, säger den andra åklagaren Jenni Louhenperä-Kivinen.
Både bokföringsbrott och missbruk av förtroendeställning är straffbara endast som uppsåtliga brott.
Åklagaren yrkar på mellan ett års och tio månaders villkorligt fängelsestraff och tre och ett halvt års ovillkorligt fängelsestraff.
I försvarets slutpläderingar bestrider de åtalade alla åtalspunkter.
– Åtalen måste förkastas för allas del, säger Christer Antell, som är en av försvarsadvokaterna på plats.
Försvaret hävdar att inget lagstridigt har skett och hänvisar till att boksluten har granskats av revisorer.
– Det har inte förekommit felaktiga eller vilseledande information, säger Antell.
Försvaret bestrider genomgående att bokföringsbrotten kan ses som "grova" eftersom styrelsemedlemmarna inte har handlat fel uppsåtligen. Samtidigt menar man att ärendet inte utretts tillräckligt innan åtalet väcktes i slutet av 2021. Enligt försvarsadvokaterna har alla fakturor redovisats och bokslut granskats av revisorer.
– Bokföringen har konstaterats laglig och alla revisionsberättelser har varit lagliga, säger Antell.
– Gärningen fyller definitivt inte rekvisit för grovt bokföringsbrott, säger försvarsadvokaten Ari Huhtamäki som representerar en av de åtalade styrelsemedlemmarna.
Gällande åtalspunkten om missbruk av förtroendeställning , anser försvaret att styrelsemedlemmarna inte överstigit sina befogenheter.
ANDRA LÄSER