Forskare jämför sätt att tala: Svenskar tar lättare till superlativer, finlandssvenskar är mer återhållsamma

De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland tar sig uttryck i svenskarnas och finlandssvenskarnas sätt att samtala, säger professor Catrin Norrby från Stockholms universitet.

Professorerna Catrin Norrby (till vänster) och Camilla Wide har forskat i skillnaderna mellan sverigesvenskans och finlandssvenskans kommunikativa mönster. Foto: Mikael Piippo/SPT Foto: Mikael Piippo/SPT
Skillnaderna är små, men de finns. Enligt Catrin Norrby, professor i nordiska språk vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, finns det olikheter i svenska och finlandssvenska personers sätt att föra en dialog. Påståendet är kanske inte banbrytande, men enligt Norrby är insikten att kulturella skillnader mellan Sverige och Svenskfinland tar sig uttryck i språket viktig.
Enligt Norrby har svenskar till exempel lättare för att ta till starka positiva uttryck som jättefint, fantastiskt eller lysande än de mer återhållsamma finlandssvenskarna.
– Det här leder ju sällan till några egentliga missförstånd, men en finlandssvensk kan uppfatta ett sverigesvenskt uppförande som överdrivet. Det är som att ha lite för mycket färger på sina kläder. En finlandssvensk kan å sin sida uppfattas som aningen pessimistisk i Sverige, säger Norrby.
Catrin Norrby, professor vid Stockholms universitet, höll ett plenarföredrag på konferensen Svenskan i Finland 18 i Åbo på torsdagen. Foto: Mikael Piippo/SPT Foto: Mikael Piippo/SPT

Olika handledningsstilar på universitet

Skillnaderna mellan sverigesvenskan och finlandssvenskan är subtila och konsekvenserna ofta obetydliga, men Norrby menar att till exempel företag med verksamhet i både Sverige och Finland kan dra nytta av insikten att ett gemensamt modersmål inte är synonymt med en gemensam företagskultur.
– Om man förhandlar på engelska är man kanske lite mer beredd och medveten om de kulturella skillnaderna eftersom man samtalar på ett språk som inte är någonderas modersmål, jämför Norrby.
Norrby säger att det svenska samhället verkar vara mer konsensusinriktat än det finländska, och att förhandlingar och beslutsprocesser därför kan ta längre tid i Sverige.
Forskarna har upptäckt skillnader också i lärarnas sätt att handleda sina studerande på svenska och finlandssvenska universitet. Svenska handledare har en mer förhandlande och kamratlig handledningsstil än sina finländska kollegor.
– I Sverige har man en tydlig strävan efter att jämna ut och tona ner skillnaden mellan lärare och student. I Finland är hierarkier inte alls lika problematiska, säger Norrby.

Omfattande forskningsprojekt

Norrby bildar tillsammans med professorerna Camilla Wide (Åbo universitet) och Jan Lindström (Helsingfors universitet) samt docent Jenny Nilsson (Institutet för språk och folkminnen i Göteborg) en forskningsgrupp som undersöker kommunikativa mönster i sverigesvenskan och finlandssvenskan. Samarbetsprojektet började år 2013 och ska enligt planerna fortsätta till 2020.
Svenskan är ett av världens otaliga så kallade pluricentriska språk, det vill säga ett språk som talas i fler än ett land. I Sverige bor det uppskattningsvis 8 miljoner människor med svenska som modersmål, i Finland 290 000.
– Det finns en massa föreställningar om hur man talar i Sverige och hur man talar i Finland. Det vi velat undersöka är hur man talar i dialog, det vill säga hurudana samtalsregler man har i Sverige och Svenskfinland, säger Norrby som är programledare för projektet.
Forskningsgruppen har framför allt fokuserat på samtal från service-, lärande- och vårdsammanhang i Sverige och Finland. Materialet omfattar bland annat 1 300 ljud- och videoinspelningar som är insamlade på nio svenska och nio finländska orter.

"Vi utgår från det normala för oss själva"

Norrby påpekar att skillnaderna mellan Sverige och Svenskfinland till syvende och sist är små, och att det förekommer betydligt större kultur- och språkkrockar på andra håll i världen.
Hon uttrycker en försiktig förhoppning om att forskningsprojektet kan bidra till en ökad medvetenhet om kulturell och språklig mångfald.
– Med allt större utbyte och ett flöde genom nationsgränserna blir det fler möten, och därmed fler riskfyllda möten eftersom vi utgår från det normala för oss själva, säger hon.
– Upptäckten att små skillnader inte är så farliga eller konstiga tror jag kan främja mellanmänskliga relationer över nationsgränserna, och det är väl ett bra syfte för ett forskningsprojekt tycker jag.

Svenskan i Finland 18

Svenskan i Finland är en konferens för bland annat forskare, lärare och studerande som arbetar med det svenska språket. Den första konferensen ordnades i Tammerfors i oktober 1989.
Årets konferens var den artonde i ordningen och arrangerades under torsdagen och fredagen i Åbo av läroämnet nordiska språk vid Åbo universitet. Konferensen hade cirka 60 deltagare. Svenskan i Finland har ordnats i Åbo också 1997 och 2008.
I Finland bedrivs forskning i svenska språket vid Åbo Akademi, Åbo universitet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

ANDRA LÄSER