Respektera säl, skarv och havsörn

Det har redan i många år varit tillåtet att jaga gråsäl inom ramen för de kvoter som årligen fastställs.

Paavo Paju (HBL 3.2) kallar tre djurarter som är en naturlig del av den finländska skärgården för skadedjur.
Först vill jag påminna läsare om att det är helt naturligt att skarvar äter abborre, att gråsäl äter lax och att havsörn äter ejder. Tanken att de här helt naturliga beteendena hos djuren i fråga vore skadliga för naturen är helt absurd.
Jag förstår att människor som har ett eget ekonomiskt intresse i samma bytesdjur upplever havsörnar, skarvar eller gråsälar som konkurrenter. Det betyder dock inte att hela samhället skall klassa dessa arter som skadedjur.
Paju efterlyser mera jakt. Om frågan gäller icke-rödlistade och viltklassade arter och om jakten genomförs på ett etiskt sätt, i syfte att använda bytet till föda, är jag med på noterna. ”Skyddsjakt”, där man dödar bara för att döda, väcker däremot betydligt mindre sympatier hos naturvänner.
Det är allt skäl att minnas att havsörnen fortfarande är rödlistad (hotklass VU, sårbar) även om stammen har växt en tid. Jag har dock svårt att tro att havsörn någonsin kommer att klassas som vilt.
Det har redan i många år varit tillåtet att jaga gråsäl inom ramen för de kvoter som årligen fastställs. Natur och Miljö har i sina utlåtanden till Jord- och skogsbruksministeriet framfört relevanta biologiska fakta som borde beaktas när man fastställer kvoterna, men organisationen har inte på många år föreslagit att jakt på gråsäl skall förbjudas. Helt enkelt för att gråsälspopulationen i Östersjön ur ett biologiskt perspektiv tål jakt, vilket Paju helt riktigt beskriver.
I Finland har riksdagen under decennier byggt upp en lagstiftning som reglerar samhällets förhållande till djur och andra delar av naturen. Lagen ger bland annat möjligheter att reglera skarvkoloniernas storlek genom undantagstillstånd från den allmänna fredningen. Natur och Miljö medverkar i den regionala skarvarbetsgruppen i Österbotten i syfte att hitta en fungerande praxis för detta.

Bernt Nordman

Verksamhetsledare, Natur och Miljö rf

ANDRA LÄSER