Plattskatten är en alltför enkel modell

Jan D.Oker-Blom: Enkel beskattning. Ekonomisk dynamik genom förenklingar. FishyBusiness Oy 2016, 78 sidor.

Det är omöjligt att motsäga Jan D. Oker-Bloms budskap att beskattningssystemet bör vara enkelt, rättvist och transparent, och att skattebasen bör vara så bred som möjligt. Sedan går det att diskutera hur just den modell som Oker-Blom talar för i pamfletten "Enkel beskattning" är den optimala med tanke på rättvisan.

Modellen är en variant av det estniska systemet med en plattskatt som efter ett grundavdrag ger en lika stor skattesats oberoende av inkomstnivå. I världen enligt Oker-Blom skulle det bara vara staten som är beskattare, medan kommunerna får sina andelar av staten utan att själva uppbära skatt. Fördelen med ett sådant system är att bli av med de stora skillnaderna i skatteuttaget beroende på vilken kommun man råkar vara bosatt i.

Schablonmässigt

Oker-Blom leker med tanken om ett Finland utan inkomstskatt. Bara drygt 14 procent av statens skatteintäkter härrör sig ur inkomst- och kapitalbeskattning av enskilda personer, och beskattningen av arbetsinkomster kunde ersättas av andra skattekällor.

Tanken är måhända inte helt realistisk, men den sätter fingret på en öm punkt genom att skatten på arbetsinkomster är särskilt problematisk för sysselsättningen och den ekonomiska dynamiken.

Tyvärr ser Oker-Bloms plattskattemodell ut att en aning öka skattebördan för vissa medelinkomsttagargrupper medan den minskar för höginkomsttagare. Problemet är att modellen är för enkel och schablonmässig för att ge svar på de angelägna frågor Oker-Blom ställer.

En av de intressantare tankarna är att reformera mervärdesskatten på så vis att det finns en högre skattesats för produkter och en lägre för tjänster, till exempel 24 respektive 12 procent. Principen verkar vettig, men i praktiken är den svår att genomföra då produktionen allt mer går åt det hållet att produkter och tjänster är så sammanvävda att det blir omöjligt att skilja dem åt.

Rättvisan

Rättvisan är otvetydigt på plats i Oker-Bloms förslag att avskaffa alla skattefria försäljningsvinster, även på bostäder som varit i eget bruk. I Oker-Bloms högerliberala tankesätt handlar bristen på arbete ofta om en brist på uppmuntran till arbete, eller så kallade flitfällor som kan avlägsnas med skattereformer och reformer av socialskyddet.

Det som lätt faller ur synfältet är att arbetslivet genomgår djupa strukturella förändringar och att tillgången till arbete ingalunda bara handlar om incitamenten till det. Debatten om att erbjuda en basinkomst utan arbetsinsats eller att kräva motprestationer måste föras ordentligt. Oker-Bloms plattskattemodell med ett relativt stort grundavdrag kan fungera förutsatt att det finns tillräckligt med arbete åt alla hugade, men rättvisan i den med tanke på inkomstfördelningen är inte självklar.

ANDRA LÄSER