Hovrätten: Axxell hade rätt att sänka anställdas löner

I samband med ett sparprogram sänkte Yrkesskolan Axxell lönerna för en del av personalen. Enligt hovrätten var det inte möjligt att sänka lönen för hela personalen eftersom man inte kunde underskrida miniminivån i kollektivavtalet.

Axxell hade enligt hovrätten rätt att sänka anställdas löner i samband med ett sparprogram.
Fem personer drog Axxell Utbildning inför rätta efter att yrkesskolan genomfört ett sparprogram som ledde till sänkta löner efter år 2017. Helsingfors hovrätt kommer ändå till samma slutsats som Västra Nylands tingsrätt, det vill säga att Axxell hade rätt att sänka personernas löner.
Yrkesskolan Axxell grundades genom en fusion av flera olika läroanstalter år 2008. Som en följd av minskade statsandelar genomförde Axxell senare flera sparprogram, som bland annat ledde till sänkta löner för en del av personalen.
Enligt stämningsansökan behandlades personalen inte jämlikt, eftersom sänkningen av lönerna endast gällde en del av personalen. Axxell argumenterade å andra sidan att lönerna jämnades ut, eftersom lönerna sänktes för anställda som hade högre utgångslön. Hovrätten konstaterar att det inte hade varit möjligt att sänka de lägsta lönerna, eftersom lönenivån då skulle ha underskridit kraven i kollektivavtalet.
Hovrätten tog också ställning till om de sänkta lönerna kunde anses vara nödvändiga för bolagets verksamhetsförutsättningar. Hovrätten friar Axxell och ser inte skäl att ändra på tingsrättens dom. De fem kärande åläggs betala Axxells rättegångskostnader.
Domen kan överklagas endast om Högsta domstolen ger tillstånd.

ANDRA LÄSER