Ny studie: Östrogen verkar skydda kvinnor mot svår covid-19

Tidigare studier har visat att män löper större risk att drabbas av allvarligare former av covid-19. Nu kan en färsk studie ha hittat en förklaring. Det kvinnliga hormonet östrogen kan möjligtvis ge kvinnor bättre skydd mot allvarlig sjukdom och minska risken för att dö. HUS överläkare Asko Järvinen tycker det är oroväckande att färre män är coronavaccinerade fastän de löper större risk att dö av sjukdomen.

Fler män än kvinnor insjuknar i allvarlig covid-19. En ny studie visar varför.
Anna Björkqvist
21.02.2022 05:00 UPPDATERAD 21.02.2022 16:17
Enligt registerstudien som omfattade 15 000 kvinnor halverar östrogen risken för att dö i corona. Bland de kvinnor som fått tillskott av östrogen var dödligheten 2,1 procent jämfört med kontrollgruppen som hade en dödlighet på 4,6 procent.
Studiens förstaförfattare Malin Sund, som är gästprofessor vid Umeå universitet, professor vid Helsingfors universitet och överläkare vid HUS, uppger ändå att östrogenvård inte kommer att påbörjas till följd av studien. Man kommer heller inte avsluta medicineringar som har för avsikt att minska östrogennivån.
"För kvinnor som genomgått cancerbehandling är det viktigt att fortsätta ta sin medicin för att minska risken för återfall i cancern. Den här studien ger inget skäl att sluta. Däremot bör de givetvis vara noga med att bli vaccinerade och inte utsätta sig för onödig smittrisk", säger Malin Sund.
I den gemensamma studien, som genomförts av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), Helsingfors universitet och Umeå universitet ingick ungefär 15 000 svenska kvinnor i åldern 50-80 år som hade insjuknat i covid-19 mellan februari och september i fjol. Av dem fick 2 500 kvinnor östrogentillskott för symtom kopplade till klimakteriet. 200 var kvinnor som efter cancervård fick medicin som sänker östrogennivån. De resterande 12 000 kvinnorna var personer som inte tog medicin som påverkade östrogennivån.
De som fick medicin som minskade östrogennivån löpte störst risk att dö. Sund betonar ändå att man inte kan bekräfta saken eftersom den gruppen hade fått cancervård och var äldre än jämförelsegruppen. De här faktorerna är sådana som överlag ökar risken för att insjukna i allvarlig covid-19 och ökar risken för att dö.
För att veta mer säkert vilka effekter östrogen har på risken att dö i covid-19 behövs kliniska studier. Studien beaktar inte heller coronavaccinernas effekt eftersom den gjordes innan vaccinen var tillgängliga.
"Baserat på forskningen kan man därför inte säga hur mycket östrogen minskar risken för allvarlig sjukdom och risken att dö bland vaccinerade kvinnor", säger Sund.

Män löper större risk än kvinnor

Den här studien får bland annat stöd av forskning vid HUS, som visade att män löper betydligt större risk än kvinnor att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion och dö av den.
Lika många män som kvinnor insjuknade i coronaviruset under undersökningsperioden, men ändå behövde fler män sjukhusvård. 27 procent av männen behövde intensivvård medan motsvarande siffra för kvinnor bara var 17 procent. Männen vårdades också längre på intensivvårdsavdelningar. Av männen som fått intensivvård dog 15 procent av patienterna i covid-19 inom 90 vårddagar medan motsvarande siffra för kvinnor var 8 procent.
I studien deltog 5 500 coronapatienter som vårdats inom sjukhusdistriktet mellan februari och juni 2020. De äldsta som vårdades på hälsostationssjukhusen medverkade inte i undersökningen.
"I vår forskning hittade vi ingen annan förklarande faktor än kön som orsak till att det i den första coronavågen fanns lika många insjuknade kvinnor och män men betydligt fler män inom intensivvården" säger Asko Järvinen, överläkare inom infektionssjukdomar vid HUS.
"Nu när kvinnors östrogennivå åtminstone delvis kan förklara lindrigare sjukdom hos kvinnor, väcks oron för män. Vaccinationstäckningen är lägre hos dem än hos kvinnor, även om risken för att insjukna och dö av allvarlig covid-19 är klart högre. I synnerhet männen borde vaccinera sig", konstaterar Asko Järvinen.
Artikeln korrigerades klockan 12 med att Malin Sund är gästprofessor vid Umeå universitet och professor vid Helsingfors universitet. Tidigare stod det att hon var professor vid Umeå universitet.

ANDRA LÄSER