Klent intresse för att slopa svenskan

Intresset ser ut att vara svagt för att delta i språkförsöket där det andra inhemska språket blir frivilligt i grundskolan.

Med ett par dagar kvar av anmälningstiden hade bara två kommuner, Kaustby och Nyslott, meddelat intresse för att byta ut svenskan mot något annat språk. Nyslott beslöt dessutom att ansöka om att få vara med i försöket innan man hade undersökt vad de berörda elevernas föräldrar tycker. Det gör man om eller när staden får klartecken att vara med.
Ytterligare några ansökningar väntas, men överlag är intresset mycket lägre än tillskyndarna Sannfinländarna och numera också Blå framtid hoppades på.
Frågan är om antalet ens blir tillräckligt stort för att försöket ska vara meningsfullt.
Villmanstrand planerade att gå med i försöket. Men bara 92 av över 700 föräldrar svarade på stadens förfrågan, och av dem var drygt 10 intresserade, medan cirka 70 inte ville byta ut svenska mot ryska. Då beslöt Villmanstrand att skrinlägga planerna.
Tohmajärvi avsåg också att göra svenskan frivillig, men också där var intresset så litet att det inte blev någon ansökan. Däremot väljer 20-30 procent av årskullarna ryska bland de frivilliga språken. Det går bra att studera ryska utan att göra det på svenskans bekostnad.
Att man har vuxit upp nära östgränsen med täta kontakter till Ryssland betyder inte att man stannar där resten av livet. Svenskan ger en öppning till Norden och den nordiska arbetsmarknaden, och det är inte klokt att stänga den dörren, oberoende av var man bor.
Språkförsöket kom till i samband med att riksdagen för tre år sedan med stor majoritet (134 mot 48) avvisade medborgarinitiativet om svenskan som frivilligt skolämne. Då godkändes en kläm där regeringen uppmanades att utreda möjligheterna till regionala experiment där svenskan inte är obligatorisk.
Sannfinländarna såg sedan till att utredningen skrevs in i regeringen Sipiläs program. När lagförslaget var på remiss fick det hård kritik, så gott som alla utbildningsexperter ansåg att försöket leder till sämre språkkunskaper i stället för att göra dem mångsidigare.
Eftersom språkförsöket ska omfatta högst 2 200 elever antas det inte påverka de svenskspråkigas rättigheter.
Däremot kan det inskränka de finskspråkiga elevernas framtida valmöjligheter.
Elever som deltar i försöket och alltså inte läser svenska i grundskolan kan befrias från svenskundervisningen också i gymnasiet och yrkesutbildningen.
Men det krävs fortfarande kunskaper i svenska för att få en högskoleexamen som ger behörighet för en del statliga och kommunala tjänster. Studenter som inte har läst svenska måste skaffa sig de här kunskaperna på egen hand. Staten kan stöda studierna, men bland annat Åbo Akademi säger att universiteten inte är skyldiga att lappa på utbildningen för dem som har deltagit i språkförsöket.
I riksdagsdebatten om den obligatoriska svenskan var tillskyndarna helt tydliga med att avsikten med att göra svenskan frivillig var att på sikt avveckla svenskan som nationalspråk.
Blå framtids gruppordförande Simon Elo sade på torsdagen i Hufvudstadsbladet att partiets långsiktiga mål är att luckra upp den så kallade tjänstemannasvenskan. På den här punkten får utbrytarna säkert stöd av Sannfinländarna.
Det svaga intresset för språkförsöket är i alla fall ett tecken på att den här frågan inte har särskilt stor prioritet bland medborgarna.
På orter där det tidigare har funnits intresse för att göra svenskan frivillig verkar man se frågan i ett praktiskt perspektiv och inte som ett instrument i en ideologisk kamp för ett enspråkigt Finland.
Det kommer säkert nya initiativ i den här riktingen, men det är svårt att se att Sannfinländarna och Blå framtid på nytt skulle kunna driva sin enspråkighetsagenda med så goda förutsättningar som en regeringsmedverkan ger.
ANDRA LÄSER