Finnwatch: Aggressiv skatteplanering blir dyrt för Finland

Aggressiv skatteplanering gör att Finland går miste om stora summor i skatter, konstaterar medborgarorganisationen Finnwatch.

Forskare Henri Telkki.
Utgående från tidigare undersökningar och material uppskattar Finnwatch att Finland försiktigt räknat förlorar 430–1 400 miljoner i skatter varje år på grund av skatteplaneringen. Finnwatch påpekar att detta motsvarar 10–31 procent av Finlands totala samfundskatteintäkter på 4,5 miljarder euro i fjol.
Henri Telkki, som är en av dem som har skrivit rapporten, säger att de har definierat aggressiv skatteplanering i enlighet med OECD:s principer. Telkki säger att det rör sig om verksamhet inom multinationella koncerner där man utnyttjar holdingbolag.
– I praktiken innebär det arrangemang inom koncernen där företagen strävar efter att flytta bort vinsten från det land där den har uppstått. Tack vare det kan företaget helt undgå skatt eller nå en mycket lägre skattenivå, säger Telkki.
Skatteplanering är i sig en helt laglig verksamhet. Också då det rör sig om aggressiv skatteplanering är det sällan fråga om olaglig skattesmitning, men ibland kan tröskeln överskridas och arrangemanget tolkas som olagligt.
– Skattemyndigheterna kan dock inte ingripa i största delen av den aggressiva skatteplaneringen eftersom man utnyttjar luckor i skattelagstiftningen, säger Telkki.

Svårt att utvärdera effekterna

Man har i allmänhet ansett det mycket svårt att utvärdera vilka effekter den aggressiva skatteplaneringen har. Telkki säger att de har använt flera internationella och nationella undersökningar som bas för sin utredning.
Men Finnwatch påminner om att uträkningarna trots allt bygger på grova antaganden och att de underliggande undersökningarna också har brister.
Finnwatch säger att problemet är att det inte finns täckande material för hur aggressiv skatteplanering ska utvärderas och därför måste man uppskatta effekterna indirekt.
Men Finnwatch tycker att det också utgående från databaser är möjligt att få en mera pålitlig bild av hur omfattande fenomenet är. Telkki säger att till exempel de hemliga skatteuppgifter som skattemyndigheterna har skulle ge en bra bas för forskningen om de tas i bruk för detta ändamål.
Finnwatchrapporten är den första som organisationen har gjort med hjälp av gräsrotsfinansiering.

ANDRA LÄSER