Åbo Akademi får utbilda också magistrar i juridik

Åbo Akademi får rätt att utbilda magistrar i juridik. En enträgen kamp är därmed över för ÅA. Bland annat Helsingfors universitet har motsatt sig planerna på en juridikutbildning.

På sin andra ansökan om utbildningsansvar får Åbo Akademi nu rätt att ha en fullständig juristutbildning. Sedan tidigare utbildar Helsingfors universitet jurister på svenska.
Anna Svartström
10.01.2022 12:07 UPPDATERAD 10.01.2022 20:28
Sommaren 2020 fick Åbo Akademi, ÅA, nej på sin ansökan om rätt att få utbilda magistrar i juridik. Hittills har Åbo Akademi enbart haft tillstånd att utbilda rättsnotarier, och de studerande har fått söka sig till bland annat Helsingfors universitet eller finskspråkiga Åbo universitet för att få en magisterexamen. Rättsnotarieutbildningen är en kandidatutbildning.
Men Åbo Akademi gav sig inte, och lämnade in en ny ansökan i höstas. På måndagen kom beskedet: Åbo Akademi får börja utbilda magistrar i juridik, och också licentiater och doktorer. Det här meddelade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) på en presskonferens.
– Det är klarare att ha hela juristutbildningen vid samma universitet, svarar han på frågan om vad som fått Undervisnings- och kulturministeriet att tänka om.
Helsingfors universitet har hittills haft ensamt ansvar för att utbilda jurister på svenska i Finland, och har motsatt sig Åbo Akademis planer. Tom Böhling, prorektor för Helsingfors universitet, har tidigare sagt till HBL att en fullskalig juristutbildning vid ÅA skulle innebära en splittring av resurserna.
Kurvinen tonar ändå ner frågan.
– Det handlar inte om ett väldigt dramatiskt beslut.
Han menar att det främst handlar om att de som studerar till rättsnotarier ska kunna fortsätta och bli magistrar. Kurvinen säger att det har varit "lite speciellt" att bara Åbo Akademi av de universitet som har juristutbildning har kunnat erbjuda den endast på rättsnotarienivå.
Han säger att beslutet därmed är följdriktigt sett till enhetligheten i högskolepolitiken.

Kan börja hösten 2023

Åbo Akademi har i sin ansökan meddelat att man vill ta in 25 studenter per år till utbildningen. Helsingfors universitet har 34 årliga nybörjarplatser till sin juristutbildning på svenska.
Avsikten är att den nya utbildningen ska inledas 2023.
Mikael Lindfelt är tf. rektor vid Åbo Akademi. När HBL når honom säger han att det råder segerrus vid akademin.
Jämfört med ansökningen för knappt två år sedan, säger Lindfelt att Åbo Akademi den här gången tydligare definierade de områden man vill satsa på inom juridiken. Det handlar om ett magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik samt ett i "International Law and Human Rights", där mänskliga rättighetsaspekter är centrala.
Han menar att det är områden där Åbo Akademi redan i dag forskningsmässigt är starkt.

Finns det plats för två juristutbildningar i Svenskfinland?

– Det är vi helt övertygade om. Vi har hela tiden varit av åsikten att Helsingfors universitets svenskspråkiga utbildning behövs, för det här är en bransch där behovet av svensk- och tvåspråkiga jurister hela tiden ökar. Det har uppmärksammats i många olika nationella undersökningar.
Lindfelt talar om att de två universiteten ska samarbeta, en tendens som enligt honom överlag gäller inom dagens högskolepolitik.
– Man ska inte skapa överlappningar, utan ha de bästa styrkorna från olika universitet.
I frågan om magisterutbildningen har Åbo Akademi och Helsingfors universitet ändå varit något av rivaler. Lindfelt säger att han kan tänka sig att Helsingfors universitet kanske inte direkt är så piggt på samarbete.
– Vi har hela tiden sagt att om vi får utbildningsrätten är vi beredda att samarbeta, men det har inte varit möjligt under de förutsättningar som vi hittills har haft. Nu när vi kommer att få den här rätten så är vi åtminstone öppna för att kunna samarbeta för att den svenskspråkiga juridikutbildningen i Finland ska vara så bra och så komplett som möjligt.
Mikael Lindfelt, tf. rektor vid Åbo Akademi, säger sig vara övertygad om att det kommer sökande till magisterutbildningen i juridik. Redan nu är söktrycket till rättsnotarieutbildningen, på kandidatnivå, stort menar han.
Vissa utbildningar ordnar gemensamma inträdesförhör, men det är något som Åbo Akademi enligt Lindfelt ännu inte har tänkt på för juridikutbildningens del.

Vasa universitet får inte tillstånd

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut också om utbildningsrätt för flera andra universitet och yrkeshögskolor. Det handlar om sammanlagt sex universitet och nio yrkeshögskolor.
Antti Kurvinen talar om en exceptionellt stort utvidgning av högskoleutbildningen.
Bland annat får Novia börja ge ingenjörsexamen i informations- och kommunikationsteknik. Det handlar om 40 nya platser per år, och utbildningen ska ske i Vasa.
Däremot beviljas inte Vasa universitet rätt till den juristutbildning som universitetet ansökt om rätt till. Frågan har setts som relevant också för Helsingfors universitet, som i dag har en utlokaliserad juristutbildning i Vasa.

Inte mer pengar

I sin ansökan skriver Åbo Akademi att det för utbildningen behövs tilläggsresurser i form av tre professorer och tre lärare. De pengarna kommer ÅA inte att anhålla om från ministeriet utan "utgår från att juris magisterutbildningen blir självbärande utifrån den nuvarande modellen för basfinansiering för universiteten."
Finansiering är inte heller något som Antti Kurvinen utlovar de högskolor som beviljats nytt utbildningsansvar. I stället är tanken att de ska få stöd regionalt – till exempel från näringslivet – och vid behov avsluta andra utbildningar.
Det här är något som på måndagen fått bland annat Professorsförbundet att reagera.
"Kostnaderna som uppstår av utvidgningen av utbildningsansvar måste resurseras fullt ut till universiteten", skriver förbundet på Twitter.
Kurvinen betonar också regionala aspekter bakom beslutet, och talar om att regioners och branschers personalbrist tillgodoses och att högskolorna får en starkare inverkan på den regionala utvecklingen.
Örjan Andersson, rektor och vd för Novia, säger att efterfrågan på ingenjörer inom it-sektorn är stor i Vasaregionen. Yrkeshögskolan kan nu öppna 40 nybörjarplatser.
Örjan Andersson är rektor och vd för Novia. Novia har till sin ansökan bifogat flera utlåtanden av företag som betonar vikten av en it-utbildning i Vasaregionen.
Andersson säger att han och skolan ständigt nås av uppgifter om att bristen på ingenjörer börjar hämma tillväxtmöjligheterna för näringslivet.
Då Novia nyligen ordnade fortbildning inom it kom det exempelvis klart fler sökande än det fanns platser, vilket han ger som exempel på att det finns ett söktryck.
– Vi blandar också svenska och engelska för att rekrytera utomlands ifrån och stödja utbildningsbaserad invandring.
Statsrådet fattar det formella beslutet om utbildningsrätten på torsdag.
Här finns en lista på alla högskolor som beviljas nytt utbildningsansvar.
Artikeln har uppdaterats bland annat med kommentarer av Mikael Lindfelt och Örjan Andersson.

ANDRA LÄSER