Maria inte var något viljelöst objekt

Maria är en förebild för kvinnor både i och utanför kyrkan. I östkyrkans ikonografi skildras Maria som en stark, vuxen kvinna.

Fredrik Sonck misstänker Gud för pedofili (HBL 27.11) och tycker det är absurt att Gud låter en ung flicka föda Frälsaren, Jesus Kristus.
Först vill vi tacka Sonck för att han fördomsfritt lyfter fram den här frågeställningen. Det gör gott att se på Bibelns texter från olika synvinklar och föra en diskussion kring dem. Med den här insändaren vill vi förtydliga den kristna tolkningen av den.
Att beteckna Guds handlande som absurt är inte nytt. Kännetecknande för Gud i Bibeln är ju att vända upp och ner på saker och ting. Gud tar det som ingenting är i världens och samhällets ögon, upphöjer det och ger det värde. Det gäller kvinnor, barn, slavar, fångar, blinda och andra maktlösa eller marginaliserade. Så var det också när Maria blev mor till Jesus i en tid när unga flickor kunde giftas bort när de fått mens. Om Maria var ung så var flera av hennes bibliska medsystrar antingen för gamla för att få barn eller kunde inte få barn alls utan ett gudomligt ingripande. Gång på gång utmanar Gud attityder och den rådande ordningen.
Trots de ur vårt perspektiv berättigade sexualpolitiska aspekterna som Sonck för fram är det klart att Bibelns Maria inte var något viljelöst objekt, vilket inte minst hennes Magnificat ger uttryck för. Kristen teologi har – i motsats till Sonck, som viftar bort Marias uttryckliga samtycke med ett ”knappast” – redan tidigt i kyrkans historia betonat Marias fria vilja. Hennes svar på ärkeängelns budskap om graviditeten har betraktats som avgörande.
Marias samtycke till att bära och föda Jesusbarnet var nödvändigt för Guds frälsningsplan. Att tolka mötet mellan Maria och ängeln Gabriel som en biologisk förklaring till hur barnet kommit till är att övertolka en religiös utsaga.
Maria är en förebild för kvinnor både i och utanför kyrkan. I östkyrkans ikonografi skildras Maria som en stark, vuxen kvinna. Såväl gifta som ensamstående mammor har identifierat sig med Maria och kunnat se glädje och mening i ett barn som kanske inte var planerat från början.
Religiösa texter ska givetvis kunna läsas och tolkas även av andra än troende. Men också då krävs att man ser till helheten och inte ignorerar de aktuella texternas bakgrund och tolkningstradition. Det här gäller speciellt religiösa teman i en tid då den allmänna kunskapen om religion försvagas.

Lise-Lott Blomberg,

verksamhetsledare, Vasa baptistförsamling,

Monica Heikel-Nyberg,

präst,

Helene Liljeström,

prost,

Stina Lindgård,

präst,

Maria Repo-Rostedt,

präst,

Maria Sten,

präst,

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,

Sara Torvalds,

församlingsrådsmedlem, Katolska kyrkan i Finland,

Sarah Tiainen,

pastor,

Mayvor Wärn-Rancken,

pastor,

Camilla Klockars,

pastor,

Finlands svenska metodistkyrka,

Marie-Louise Litonius,

församlingsrådsmedlem, Helsingfors ortodoxa församling,

Ghita Holmström-Hintikka,

Adj Associate Professor at Boston University, Ortodoxa kyrkan i Finland

Svar Ett syfte med den nya sexualbrottslag som bereds i Finland är att mer entydigt kriminalisera sexuella handlingar mellan barn och vuxna, också i de fall där barn uttryckligen ”samtycker”. Mitt syfte med krönikan var att reflektera kring den nutida sekulära bilden av Maria, bland annat genom en metoo-inspirerad iakttagelse.
Jag uppskattar och sympatiserar med många av insändarskribenternas poänger – kärleken till en Gud som står på de förtrycktas sida, vikten av att se kontexten i läsningen av Bibeln – men också kulturkritiken kan då och då behöva vända upp och ner på saker och ting.

Fredrik Sonck,

kulturchef, HBL

ANDRA LÄSER