Nästa års statsbudget ligger nära årets

En närmare granskning av Finansministeriets budgetförslag för nästa år visar att minskningen på cirka en miljard euro till största delen beror på tidigare tagna nedskärningsbeslut, på att flera stora spetsprojekt avslutas samt på minskade utgifter för sysselsättningsåtgärder och arbetslöshetsunderstöd.

Försvarsministeriets budget ökar med 11 procent. Största delen av ökningen beror på marinens inskaffning av fyra nya krigsfartyg. På bilden syns en missilbåt av Hamina-klassen utanför Helsingfors i juli 2018.
09.08.2018 15:16 UPPDATERAD 13.08.2018 16:36
Finansministeriets förslag till statsbudget 2019 landar på 55,1 miljarder euro. När finansminister Petteri Orpo (Saml) på onsdagen presenterade budgetförslaget konstaterade han att den i det stora hela ser ut som årets budget.
Några nedslag i de delar som kan ses som speciellt intressanta för landets svenska befolkning visar att det stämmer.
Folktingets anslag förändras inte utan är även nästa år 573 000 euro. Stödet för den minoritetsspråkiga tidningspressen förblir även det vid årets 500 000 euro och för programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket budgeteras nästa år 131 000, såsom i år.
Den summa som ur Undervisnings- och kulturministeriets budget kan användas för sänkning av priset på svenska läromedel kvartstår vid maximalt 620 000 euro. För produktion av läromedel på svenska kan ministeriet såsom i år bevilja upp till 80 000 euro.

Nedslag i statsbudgeten 2019

Budgetförslaget för statsrådets kansli uppgår till 263,3 miljoner euro. Hit hör bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen samt utgifterna för Finlands EU-ordförandeskap.
Budgeten för inrikesministeriets förvaltningsområde är totalt 1,48 miljarder. Av det är 813 miljoner polisens kostnader. 256 miljoner hör till gränsbevakningen. Kostnaderna för hanteringen av invandring och flyktingar uppskattas minska med 19 procent och landar på 193 miljoner nästa år.
Undervisnings- och kulturministeriets budget uppgår till totalt 6,4 miljarder euro. Av det hänförs 928 miljoner till allmänbildande utbildning, grundläggande konstundervisning samt småbarnspedagogik. Högskolor och forskning föreslås få 3,1 miljarder. För kultur och konst föreslås 447 miljoner, för idrott 159 miljoner och för ungdomsarbete 77 miljoner. För studiestödet föreslås sammanlagt 587 miljoner euro där ett nytt studiematerialstillägg för andra stadiets studerande ska ingå.
Miljöministeriets förvaltningsområde får en total budget på 182,9 miljoner. Av det går det mesta - 102 miljoner till natur- och miljöskydd.
Försvarsministeriets budget föreslås öka med 11 procent och landar då på 3,2 miljarder euro. Ökningen beror till stor del på de fyra nya fartyg som marinen ska få. Totalt 1,2 miljarder går till anskaffning av nytt krigsmateriel. Även den planerade nya lagen om militär underrättelseverksamhet ökar försvarets utgifter.
Social- och hälsovårdsministeriets budget går på 14,97 miljarder. Av det reserveras 10 miljoner till höjda garantipensioner, 4,6 miljarder för pensioner och 2,6 miljarder för arbetslöshetsunderstöd. Behovet av arbetslöshetsbidrag beräknas minska med 309 miljoner jämfört med i år.
Utrikesministeriets budget har en slutsumma på 1,13 miljarder. 994 miljoner reserveras för utvecklingssamarbete vilket motsvarar 0,41 procent av bruttonationalprodukten.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde räknar med en budget på sammanlagt 2,9 miljarder euro för 2019. Det är drygt 400 miljoner euro mindre än i år. 1,66 miljarder anvisas till trafiknätet, 210 miljoner till stöd till trafiken och upphandling av trafiktjänster. 44 miljoner reserveras för väder-, havs- och klimattjänster.
Justitieministeriets förslag till budget har slutsumman 968 miljoner euro. Av det går 43 procent till domstolar och rättshjälp. Brottspåföljdssystemets andel är 23 procent.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås få totalt 2,55 miljarder euro nästa år. Till stöd för innovationsverksamhet föreslår man 344 miljoner och fullmakten för beviljning av stöd ur EU:s strukturfond ökar med hela 75 procent, till 669 miljoner.
Jord- och skogsbruksministeriets budget minskar med 63 miljoner och landar på 2,5 miljarder. Livsmedelsproduktionens andel är 1,75 miljarder. För utveckling av landsbygden budgeteras 424 miljoner. Forststyrelsen får 7,8 miljoner.
Finansministeriets budget höjs med 223 miljoner jämfört med i år. Av den totala summan på 17,4 miljarder går 48 procent till kommunerna. 1,5 procent tillfaller Åland och 29 procent går till pensioner och ersättningar. 12 procent går till energiskattestöd.

ANDRA LÄSER