Också hovrätten förbjuder Nordiska motståndsrörelsen

Den nynazistiska rörelsen NMR:s finländska falang har förklarats upplöst av Åbo hovrätt, precis som tidigare i tingsrätten. Beslutet kom på fredagseftermiddagen.

Bilden är tagen i Helsingfors under NMR:s marsch förra självständighetsdagen.

Det är alltså redan den andra domen som förklarar NMR:s verksamhet olaglig. Åbo hovrätt anser att NMR:s verksamhet är sådan som strider mot lag och god sed. Enligt föreningslagen kan en sådan förening förklaras upplöst.

Tammerfors tingsrätt beslöt redan i november i fjol att upplösa NMR, och ansåg att det strider mot lag och god sed att föreningen kränker folkgrupper och sprider hatretorik, och att föreningen uppmuntrar till våldsamt beteende. Tingsrätten beslöt också att föreningen inte får idka någon finansierande verksamhet.

Det var polisstyrelsen som förde ärendet till rätten.

NMR överklagade beslutet till hovrätten, och ansåg att det strider mot grundlagen. NMR pekade på att föreningslagen också ger en möjlighet till varning. NMR ansåg också att rätten borde ha beaktat det ringa medlemsantalet, och anser att våldsdåd som förekommit inte varit föreningens verksamhet utan på enskilda personers ansvar.

I rättsdokumenten skriver hovrätten att det inte funnits tecken på att föreningen skulle ha frånsagt sig våldet eller uteslutit medlemmar som tillgripit våld i NMR:s namn.

Hovrätten skriver också att det är "obestridligt att NMR förminskar holocaust och ifrågasätter händelserna", att det finns skriftliga bevis på att raslära har en central roll för NMR, och att verksamheten är en typ av hatretorik och särskilt antisemitisk propaganda, som inte skyddas av yttrandefrihet enligt Europeiska människorättsavtalet.

Hovrätten håller fast vid att föreningen upplöses, och att en varning inte räcker.

– De i hovrättens avgörande behandlade former av NMR:s förbjudna verksamhet strider mot allmänt intresse på ett sådant sätt att en varning inte är tillräcklig beträffande NMR, och till den hörande och till dess förfarande medverkande Pohjoinen perinne rf, skriver Åbo hovrätt i ett pressmeddelande.

Pohjoinen perinne rf, som samlat medel till NMR, förklaras också upplöst.

NMR: Ännu ingen laga kraft, "verksamheten fortsätter"

NMR:s finländska falang kritiserar domen på sina hemsidor och skriver att domen ännu inte har laga kraft, och att verksamheten därför fortsätter som förr.

Domen kan vinna laga kraft tidigast då tiden för besvärsrätt till HD löper ut 27 november, eller om HD nekar rätten att överklaga, men om HD beviljar rätt att överklaga väntar det till efter HD:s beslut.

Polisen skriver på sin Facebooksida att man nu studerar domen noggrant och gör förberedelser för den tid då den vinner laga kraft.

– Polisstyrelsen drar nu upp riktlinjer. Synliga ingripanden i till exempel demonstrationer görs på en helhetsbedömning av läget. Hovrätten har upplöst verksamheten, vilket betyder att den ska upphöra och att det blir straffbart att fortsätta med föreningens verksamhet. Domen har dock ännu inte laga kraft, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER