Insändare: Vill du ha fred rusta för fred

28.11.2022 16:16
Ett utkast till regeringens proposition till riksdagen, om godkännande och ikraftträdande av Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationens, nationella representanter och organisationens internationella personal har en kort tid varit på remiss och det har varit möjligt även för organisationer och enskilda medborgare att uttala sig i frågan.
Allt som allt har 1 591 medborgare och organisationer reagerat. Jag har i egenskap av deltagare i Fredsgruppen 2022 och som medlem i Women´s International League for Peace and Freedom sänt in följande utlåtandesvar: ”Fredsgruppen 2022 motsatte sig Finlands ansökan om Natomedlemskap och motsätter sig medlemskap. Som alliansfritt land kan Finland enligt vår mening bättre spela en aktiv roll när det gäller att lösa konflikter genom att verkligen förespråka säkerhet, stöd för en freds- och fredskultur. Finland kan föredömligt försvara de mänskliga rättigheterna genom fred och samarbete i stället för maktpolitik.
Militärallians betyder militarism och intensifiering av kapprustningen. Vapenindustrin utgör ett hot mot miljön, och militären är också delvis ansvarig för klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.
Finland måste behålla sin ställning militärt alliansfritt och främja världsfreden genom att stärka det multilaterala samarbetet. Respekten för internationell rätt måste återupprättas i centrum genom att FN:s och OSSE:s verksamhet stärks. Vårt mål är en världsordning baserad på FN:s principer som bygger på fredligt samarbete och förtroende baserat på fördrag och regler.
Men om Finland bestämmer sig för att gå med i Nato måste det tydligt anges att kärnvapen inte importeras till finsk mark och inga utländska militärbaser är tillåtna på finsk mark och att både kärnenergilagen och strafflagen i Finland förbjuder införsel av kärnsprängämnen.
Dessutom är det viktigt att Finland inom ramen för FN aktivt strävar efter att förbjuda och förstöra alla massförstörelsevapen samt undertecknar och ratificerar FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen.”
Det är viktigt att vi alla som vill ha slut på Rysslands krig i Ukraina och som inte tänker att militär upprustning globalt är det riktiga svaret måste försöka påverka våra beslutsfattare att inse att vårt land kan och borde spela en aktiv roll till att försöka dämpa krigshysteri och russofobi. Det första lilla steget vår regering och riksdag borde ta är att ta tillbaka beslutet om att bygga ett stängsel mellan vårt land och Ryssland. Det andra (lite större steget) är att Finland ratificerar FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen.
Marianne Laxén, fredsaktivist, Helsingfors

ANDRA LÄSER