Företagen behöver inte mer osäkerhet

Om man inte har tilltro till landets finanser återspeglar det sig på allt annat.

10.07.2020 19:00
En V-kurva, en U-kurva – kanske en L-kurva – i detta skede är det svårt att förutspå vilken kurva återhämtningen från coronavåren kommer att följa. Ovetskapen är stor. Hur kommer våra exportmarknader att återhämta sig? Kommer den fruktade andra vågen och ställer till det för alla?
I denna olidliga ovetskap navigerar våra företag just nu. Den inhemska konsumtionen verkar ta fart, men utanför våra gränser återstår ännu många frågetecken vad beträffar både sjukdomens utveckling och ekonomin.
I en situation som denna är det viktigt att vi inte skapar osäkerhet också på hemmaplan.
Det är uppenbart, och nödvändigt, att vi vid sidan av de omfattande återhämtningsåtgärder som nu görs också har riktlinjer om hur de offentliga finanserna skall fås i balans. Om man inte har tilltro till landets finanser återspeglar det sig på allt annat. Primärt handlar det om sysselsättningsåtgärder, men också om justeringar på både utgifts- och inkomstsidan.
Nere på verkstadsgolvet funderar många företag på sin framtid. Vågar de investera, anställa ny personal eller gå vidare med produktutvecklingsprojekt som kanske förutsätter omfattande anläggningsanskaffningar inom det kommande året?
I denna situation behöver företagen inte mer osäkerhet kring hur deras utgiftsstruktur utvecklas, hur investeringssatsningarna påverkar beskattningen eller hur företagets eventuella vinst kommer att beskattas.
En vän arbetar som företagskonsult i skattefrågor. Han berättade för mig hur svårt han har att hitta ett bra svar då företag frågar varför de borde stanna i Finland. Det är naturligt att företag frågar sig varför de inte flyttar sin verksamhet exempelvis till Estland, där beskattningen har varit förutsägbar redan i över två decennier.
Just denna form av stabilitet måste vi skapa – i synnerhet när världen omkring oss ter sig oförutsägbar och osäker. Det är självklart att vi behöver anpassningsåtgärder för ekonomin, men ovetskap är ett hinder för den tillväxt vi eftersträvar. Vi behöver därför en långsiktig överenskommelse om företagsbeskattningens nivå och våra investeringsincitament.
Vi måste kunna berätta för våra företag att samfundsskatten inte kommer att stiga, att kapitalinkomstbeskattningens nivå gäller också i morgon och att anpassningsåtgärderna inte anstränger företagens utgiftsstruktur. Vi måste också kunna besegla dessa löften med ett löfte om att vi kommer att satsa på att utbilda kompetent arbetskraft också i fortsättningen.
För att skingra osäkerheten i krisens efterdyningar behöver vi ett konkurrenskraftslöfte.

Anders Adlercreutz,

riksdagsledamot (SFP), Kyrkslätt

ANDRA LÄSER