Tammerfors har lagt i en högre växel

Helsingfors är ingalunda den enda orten i Finland som upplever tillväxt. Till städer som sjuder av nytt liv hör Tammerfors. Den allmänna bedömningen är att staden har lagt i en högre växel.

Arbetarhistoria. Tammerfors värnar om minnet av storhetstiden som viktig industristad, och vid sidan om 25 fabriksskorstenar som står kvar ger gamla fabriker som Tampella och Finlayson prägel åt centrum.
Fabriksvisslorna ljuder inte längre över Tammerfors, och det är länge sedan röken bolmade ur skorstenarna, industrierna i innerstaden gick på högvarv och arbetarna kom och gick i skift. Tammerfors har ändå inte raderat sin arbetarhistoria, tvärtom värnar staden om kulturarvet och många gamla fabriker med bastanta rödtegelväggar och snyggt spröjs på fönstren står kvar och ger staden karaktär och unik prägel.
Mot nya höjder. Tammerfors kämpar med hög arbetslöshet samtidigt som kommunen satsar stort på att skapa betingelser för nya jobb och nya boende. Och befolkningsmässigt växer staden så den knakar. Kartongfabriken Tako är den sista industrin i centrum.
I dag är många tidigare tyg- och textilfabriker, maskinverkstäder och metallindustrier kontors- eller bostadshus, tidigare Finlayson är ett myller av kaféer. krogar och småföretagare och ungefär samma utveckling har skett i Tammerfors Linne- & Jern-Manufaktur, det vill säga Tampella. Och forsen, den egentliga Tammerforsen, som förenar Näsijärvi i norr med Pyhäjärvi i söder störtar fortfarande genom hjärtat av staden.
Tammerfors är ändå inte en stad som har stagnerat i minnet av en storslagen industriell historia utan en växande ort med tiotusentals nya invånare i sikte, och förhoppningsvis fler nya jobb. Tillväxten med nya boende står i konflikt med det stora problemet, arbetslösheten och utan jobb är fortfarande 16,9 procent. Jämförelsevis är arbetslöshetsgraden i Finland 9,5 procent och i Helsingfors 11,1 procent.
På NTM-centralen i Birkaland har man inte en entydig förklaring till den höga arbetslösheten. En orsak är den stora inflyttningen, dels av arbetslösa, dels av studerande som inte har så kallad arbetsmarknadsberedskap men också problemen med den finländska exporten drabbar Tammerfors hårt. Några stora nyetableringar i Tammerfors är inte i sikte, men arbetslösa, som flyttar till staden ser ändå större möjligheter i tätorten än på glesbygden. Tammerforstidningen Aamulehti skriver att det flyttar fler arbetslösa in till staden än bort. Samtidigt går bortflyttarna att finna framför allt i de högsta inkomstklasserna.
Bangård blir boende. Mitt inne i Tammerfors finns stor potential för nya hus som ska byggas på däck ovanpå bangården. I Tammela, som syns nedanför, pågår redan projekt där man bygger till.
Kulturmärkt. Legendariska Pispala står kvar som området är och några nybyggen är inte aktuella. Från högsta höjden på åsen är utsikten svindlande.

Bygga nytt, till och på tak

Scenariot har ändå inte lamslagit Tammerfors stad, och planeringen av nya bostadsområden och det nya spårvägsnätet framskrider raskt. Samtidigt är målet att göra centrum tätare genom att bygga nytt, bygga till, bygga på tak och skapa tätare boendemiljöer i nuvarande glest byggda kvarter.
– Urbaniseringen har också nått Tammerfors. Vi ser att barnfamiljer söker sig till centrum för att kvarteren sjuder av liv. Vi ser det genom att tomter för enfamiljshus inte alls har samma efterfrågan som förr. Längtan till landet har förvandlats till strävan att få bo i staden, säger planeringsdirektör Taru Hurme på Tammerfors stad. Barnfamiljernas önskan att bo i centrum har resulterat i sprängfyllda skolor och köer till daghemmen.
Tammerfors växer med ungefär 3 000 boende varje år och staden svarar på efterfrågan med att detaljplanera 2 000 nya bostäder per år.
– I dagens läge detaljplanerar vi större bostadsytor än efterfrågan men det skapar utbud och på det viset försöker vi påverka prisnivån.
I stadsdelen Tammela, som ursprungligen var genuina arbetarkvarter och byggdes om till ett förortsliknande område på 1960-talet, är byggaktiviteten relativt stor, och där gör man kvarteren tätare. Den äldre och legendomspunna arbetarstadsdelen Pispala är kulturmärkt och ny bebyggelse inte aktuell.
– Omfattande nybyggande pågår i närheten av TAYS, området där högskolor, universitet och universitetscentralsjukhuset, ligger. Men man fortsätter till exempel också att komplettera Hervanta, takten i nya växande stadsdelen Vuores är intensiv och Hiedanranta ska bli en stadsdel för 20 000 boende.
Tammerfors är också i gång med ett miljardprojekt kring järnvägsstationen. Man ska täcka omkring 65 hektar bangård med däck och bereda rum för nya höga bostadshus.

60 000 nya boende till 2040

Planeringen och investeringarna i ny infrastruktur utgår från att Tammerfors växer med minst 60 000 nya boende fram till 2040. Dessutom är tillväxten i de omgivande grannkommunerna Lempäälä, Nokia, Kangasala, Ylöjärvi och Pirkkala stor, och höjer invånartalet i regionen med ytterligare 60 000.
Skyskrapan hägrar. Hotellet är den första byggnaden av en räcka höga hus som ska byggas nära järnvägsstationen i Tammerfors.
Den nya tunneln, som är längst i Finland, färdigställdes enligt tidtabell och budget i november och avlastar rusningstrafiken mellan västra och östra Tammerfors men gagnar stort även pendlare till och från grannkommunerna.
Beslutet om ytterligare en mångmiljoninvestering togs i höstas då staden gick in för att bygga spårvägsnät som bland annat förenar nordvästra staden med centrum och centrum med delar av östra och sydöstra Tammerfors.
I det första skedet bygger man 15 kilometer spårväg, i ett senare omkring 8 kilometer till. Kostnadsberäkningen för det första skedet är 240 miljoner euro, för det andra närmare 60 miljoner euro.

Ingen oro för Esbometrofenomen

Ur ett helsingforsiskt perspektiv blir man imponerad av övertygelsen om att projektet inte slutar i samma katastrof som Esbometron.
– Tunneln genomfördes och spårvägsnätet byggs enligt samma modell, en allians. Alliansen betyder förenklat sagt att alla parter i projektet blir engagerade mycket tidigt och syftet är att skapa ett intensivt samarbete som ger tydlig insyn i alla skeden av planering, offerter, anskaffningar och genomförande. Projektgruppen axlar ett gemensamt ansvar, tar gemensamma beslut och arbetar ihop i så kallad Big room, säger projektchef Ville-Mikael Tuominen. Den första spårvagnen kör i gång 2021.

Röd, svart eller pink

Spårvägsnätet har engagerat stadsborna och debatten om färgen på vagnarna har gått het. Somliga vill att färgen ska anknyta till de gamla fabrikerna i rödtegel, andra att man tar fasta på den tammerforsiska läckerheten Musta makkara, en slags svart grynkorv.
Men i en omröstning som Aamulehti ordnade och som resulterade i hela 25 000 svar röstade 40 procent för pink!
– Vi har ännu inte beslut på färgen, försäkrar Tuominen.

Kuriosa om Tammerfors

Tammerfors är Nordens största inlandsstad.
Tammerfors var först i Norden med att ta i bruk elektrisk belysning. Det var på Finlaysons textilfabrik som elbelysningen tändes 1882, bara tre år efter att Thomas Alva Edison lanserade den industriella elektriska lampan.
Att Finlayson nappade på uppfinningen så snabbt beror på att fabriksägarens son, Carl von Nottbeck hade arbetat för Edison på 1870-talet.
Tammerfors var faktiskt på femte plats i Europa bland städer som införde elektricitet. Bara London, Paris, Strasbourg och Milano hann före.
I början av 1900-talet var 5,5 procent av befolkningen i Tammerfors svenskspråkig, i dag är siffran cirka 0,5 procent.
Ända fram till 1920-talet var gatunamnen skyltade på både finska och svenska.
Enligt sägnen får man ta dagens första drink när solen skiner mellan två fabrikspipor.
Många fabrikspipor har monterats ned men kvar står fortfarande 25 museiskorstenar. En skorsten mitt i centrum bolmar fortfarande. Det är fråga om kartongfabriken Tako.
1918 var Tammerfors skådeplatsen för en av de blodigaste striderna under inbördeskriget. I slaget dog närmare tretusen röda och vita gardister.
Tammerfors fick stadsrättigheter 1779 och då var antalet invånare 200 personer.
Starten på industristaden Tammerfors skedde 1820 då bomullsfabriken Finlayson grundades. Från mitten av 1850-talet uppkom betydande metall-, järn och träförädlingsindustrier.
Fakta om Tammerfors
I regionen bor 370 000 invånare, och staden Tammerfors är med 230 000 boende tredje störst efter Helsingfors och Esbo.
Man räknar att Tammerfors växer med 60 000 nya boende inom 25 år.
Fram till 2030 investerar staden omkring 6 miljarder i arbetet med att utveckla Tammerfors. I detta ingår bland annat det nya spårvägsnätet.
Finlands längsta trafiktunnel som förenar östra och västra Tammerfors öppnade i november och är 2,3 kilometer lång. Stick i stäv med det famösa metrobygget i Esbo höll tidtabellen och kostnaderna blev rentav något lägre.
Tammerfors stad äger 65-70 procent av marken i staden, och förvärvar konsekvent nytt område.
Tampere3 är konceptet som strävar att slå ihop universitetet och högskolorna i staden. Beslut finns ännu inte. Var femte i Tammerfors är studerande.
ANDRA LÄSER