23 får pris av Svenska litteratursällskapet – här är listan

338 000 euro var prissumman som SLS delade ut på Runebergsdagen.

Mikaela Hasán under arbetet med Duvteaterns I det stora landskapet.
Malin Slottemalin.slotte@hbl.fi
05.02.2023 19:00 UPPDATERAD 06.02.2023 13:47
Svenska litteratursällskapet firade traditionsenligt sin årshögtid på Runebergsdagen den 5 februari. Under årshögtiden i Helsingfors universitets solennitetssal delade SLS ut litterära och kulturella priser till 23 mottagare för insatser inom litteratur, forskning, dramatik och bildkonst. Den totala prissumman var i år 338 000 euro.
Festföredraget hölls av författaren Sirpa Kähkönen under rubriken Bellmansvisor och kökssvenska – om savolaxarnas stora förkärlek för Norden. Årshögtiden strömmades direkt på sls.fi/Runeberg2023 och kan ses på nätet i efterhand.
Här är hela listan över de premierade:

45 000 euro

Professor och biskop emeritus Gustav Björkstrand för verket Svenska psalmförfattare i Finland. ”Med säker blick för detalj och kontext förenar Björkstrand personporträtt och skildringar av psalmbokskommittéernas arbete med ingående analyser av psalmtexter från äldre och nyare tid”, skriver SLS i sin prismotivering.
Läs också: ”Psalmboken kan sätta ord på allt du råkar ut för”

25 000 euro

Författaren Matilda Gyllenberg för barnromanen Hundra dagar hemma. ”Med förbluffande gehör för elvaåringens inre svärta och orkestrerad av Maria Sanns imponerande illustrationer, skildrar författaren skolvägraren. Jagberättelsen om Nike Sylvia Irene tjänar som sköld och triumf för den läsare som vill men inte förmår gå till skolan.”
Läs också: ”Skolvägran kan drabba alla familjer”
Dramatikern Mikaela Hasán för dramatiseringen av Johanna Holmströms Själarnas ö. ”Mikaela Hasán visar tro på det friska i människan i sin gestaltning av de svåraste kvinnoöden på gudsförgätna Själö.” Hasán uppmärksammas också för sitt arbete med Duvteatern.
Annika Luthers bok om rågen nominerades också för Fack-Finlandia.
Författaren och biologen Annika Luther för verket Rågen – en spretig historia. ”Med en imponerande precision belyser hon sädesslagets naturvetenskapliga sammanhang och långa kulturhistoria i Finland, men också dess övergripande betydelse för vårt välmående.”
Ulrika Nielsens Tingen var även en av kandidaterna till årets Runebergspris.
Författaren Ulrika Nielsen för diktessän Tingen. ”Med obducentens precision dissekerar och rekonstruerar författaren de materiella tingens emotionella betydelse och faktiska obetydlighet. Språket, leken med ingentingen är lika exakt och briljant som snitten genom ambivalensen i att äga, spara, sortera, samla och slänga.”
Professor Hannu Salmi för en mångfasetterad forskningsinsats. ”Salmi har insiktsfullt behandlat musikens, teknologins och det audiovisuellas kulturhistoria. Med nyskapad digital optik har han i utforskningen av informationsflöden mellan Finland och Sverige synliggjort texters verkan och sammanbindande betydelse.”

20 000 euro

Författaren Johannes Ekholm för romanen Karmakoma. ”Ekholms prosa väjer inte för det fula, våldsamma och stötande. Trots detta präglas berättandet av värme, empati och humor. Karmakoma gestaltar och granskar ungdomstidens särskilda modus, dess egenartade vitalism, nyfikenhet, rastlöshet och törst.”

15 000 euro

Konstnären Caroline Pipping för sitt ”färgintensiva måleri, som med ett existentiellt grepp och en osvikligt vänlig ton öppnar en dialog med globala kulturer och tankesystem. Hon förenar figurativa och abstrakta element och inbjuder till ett livfullt och reflekterande seende.”

12 500 euro

Historikerna Sture Lindholm och Cecilia Toivanen får 12 500 euro var för verket Ekenäs Universitet – där inbördeskriget inte slutade 1918. ”Författarna förankrar sin skildring av fängelset och tvångsarbetsinrättningen i Dragsvik under 1920-talet i ett rikligt och tidigare outnyttjat källmaterial. Deras detaljrika framställning lyckas levandegöra såväl fångarnas som personalens vardag.”

10 000 euro

Författaren Sara Ehnholm Hielm för essäsamlingen Hur jag gick på bio och aldrig kom tillbaka. ”Hennes essäer väver samman självbiografiska reflektioner och briljanta filmanalyser, varigenom liv, konst och kritik kommer i inbördes beröring. De handlar om begärande, bedömande och befriande blickar i filmens historia.”
Politices doktor Andreas Eklund för avhandlingen Statsstruktur och regimförändring – en jämförande studie av sjutton länder i Mellanöstern och Nordafrika 2011–2019. ”Med stöd av ovanligt breda kunskaper om vitt skilda politiska kontexter bidrar Eklund med nya insikter i regimförändring och demokratisering i Mellanöstern och Nordafrika efter den arabiska våren 2011.”
Författaren Rosanna Fellman för diktsamlingen Republikens president – Tasavallan presidentti. ”Diktverket kommenterar träffande den rådande politiska verkligheten, där formen är viktigare än innehållet och väljarnas uppmärksamhet fångas av oväsentligheter. Svenska blandas med finska och stilen är satirisk och rå.”
Filosofie doktor Heidi Poutanen för avhandlingen Ekologisk produktion och konsumtion i skrift och bild. ”De skickligt utförda analyserna visar hur språkliga strategier kan legitimera konsumtion och utmynnar i en kritisk diskussion om det paradoxala i grön marknadsföring: att uppmana till hållbart tänkande och samtidigt stimulera förbrukning.”
Filosofie doktor Maria Vainio-Kurtakko för verket Ett gott parti – scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv. ”Vainio-Kurtakkos gedigna studie fokuserar 1800-talets finländska konstvärld, dess internationella dimensioner och materiella förutsättningar med makarna Edelfelts äktenskap och familjeliv som sin utgångspunkt.”

9 000 euro

Författaren Nina Gran och illustratören Sanna Mander får 9 000 euro var för boken Dikter för små öron. ”Nina Grans sprittande verser och Sanna Manders underfundiga illustrationer väcker lusten till poesi hos både stora och små. Vi får lära känna fantasifulla men samtidigt märkligt välbekanta figurer som bärsärken, lipsillen och pottsorken.”
Författaren Malin Klingenberg och illustratören Maria Sann får 9 000 euro var för boken Skelettet. ”De har skapat bilderbokskonst som tar barnets existentiella resonemang i relation till ett benbrott på allvar, och som samtidigt främmandegör det förgivettagna också för den vuxna medläsaren.”

6 000 euro

Docent Julia Korkman för verket Minnets makt – berättelser från rättssalen. ”Känslofyllda frågor om minnets begränsningar och sårbarhet behandlas på ett medryckande sätt som får läsaren att också reflektera över sina egna minnesbilder och deras pålitlighet.”
Författaren Christoffer Steffansson för romanen Loop. ”Gränserna mellan hög- och lågkultur tappar betydelse i vindlande samtal mellan tre vänner, där frukostflingor behandlas med samma vördnad som världslitteraturens klassiker. En livsglad generationsroman för alla nittiotalister, men också en sympatisk hyllning till vänskapen.”

5 000 euro

Filosofie doktor Maria Kautonen och docent Mikko Kuronen får 5 000 euro var för verket Uttalsinlärning med fokus på svenska. ”Med stark förankring i såväl teoretiska modeller som nya forskningsrön lyfter författarna fram den viktiga men ofta förbisedda relationen mellan uttal och begriplighet.”

ANDRA LÄSER