Tvingar Helsingfors stad oss välja finsk småbarnspedagogik?

09.10.2021 19:15
Med hänvisning till en behovsutredning som nämnden för fostran och utbildning godkände i juni låter Niclas Grönholm förstå (HBL 6.10) att daghemmet Sockenstugan måste stängas och att ett nybygge vid Väverigränden skulle tillgodose behovet av småbarnspedagogik för de familjer som nu betjänas av Sockenstugan. Utredningen bygger på felaktiga antaganden och därför anser föräldraföreningen vid daghemmet och skolenheten att utredningen måste tas upp till förnyad prövning i nämnden, vilket bra kan ske eftersom inga slutliga beslut i frågan fattats. Helsingfors stads nya strategi ger också starka argument att granska en stängning av Sockenstugan på nytt.
Daghemmet Sockenstugan är beläget på gränsen mellan Reimars och Kånala. Det är det enda svenskspråkiga daghemmet i Sockenbacka. Enligt Helsingfors stads egna befolkningsprognoser kommer en klar majoritet av de svenskspråkiga barnen i Sockenbacka även i framtiden att bo i närheten av det nuvarande daghemmet, inte vid Väverigränden. Också tyngdpunkten för bostadsproduktionen ligger norr om kustbanan. I växande bostadsområden ska man inte försämra den centrala närservice vilken småbarnspedagogik och nybörjarundervisning utgör.
Sett ur ett tillgänglighetsperspektiv tjänar ett nytt daghem på Väverigränden familjer som bor i Munksnäs, Haga och på Sockenbacka industriområde söder om kustbanan. För en betydande majoritet av barnen på Sockenstugan skulle promenadavståndet till det nya daghemmet vara 3-4 kilometer vilket i sin tur skulle resultera i betydligt längre resor och längre dagar i småbarnspedagogiken.
Daghemmet har ett nära och väl fungerade samarbete med förskolan och skolan (Hoplaxskolans Sockenbacka-enhet, klasserna 1−2) som verkar i den angränsande byggnaden. Daghemmet och skolan är en trygg mötesplats för områdets svenskspråkiga barnfamiljer.
Miljön för småbarnspedagogik omfattar mycket mer än bara den fysiska byggnaden. Sockenstugans gård och fina miljö lockar barnen till lek och rörelse. Familjerna uppfattar att miljön utgör en trygg grund för småbarnspedagogik och uppväxt också sett ur ett socialt och psykiskt perspektiv.
I en enkät som Sockenbacka Hem och Skola rf har gjort uppgav 58 procent av familjerna att Sockenstugan och skolan hade mycket stor inverkan på beslutet att bosätta sig på området i fråga, 25 procent uppgav att dessa i viss mån hade påverkat deras val av bostadsområde. Många av dem som svarade på enkäten uppgav att ifall planen att flytta den svenska småbarnspedagogiken i Sockenbacka till Väverigränden verkställs måste familjen välja mellan antingen en fungerande vardag som möjliggör förvärvsarbete eller småbarnspedagogik på svenska. Om föräldrarna då inte beslutade sig för att lämna området skulle de sannolikt se sig tvungna att söka sig till den finskspråkiga sidan.
Daghemmet och den angränsande skolbyggnaden kräver grundsanering och ombyggnad. Detta finns redan inkluderat i stadens byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt 2021−2030. Både skolhuset och daghemsbyggnaden är starkt skyddade som kulturellt värdefulla och behöver totalrenoveras.
Helsingfors stads nya strategi talar också för att granska en stängning av Sockenstugan på nytt. I den finns bland annat tydliga skrivningar om närdaghems- och närskoleprincipen. Dessutom innebär den nya modellen för de interna hyrorna att trycket på fostrans- och utbildningssektorns budget minskar.
Trygghet, social samhörighet och en enhetlig stig från småbarnspedagogik till nybörjarundervisning kan inte enbart mätas i pengar. När småbarnspedagogik planeras, anordnas och produceras skall enligt paragraf 4 i lagen om småbarnspedagogik i första hand barnets bästa tillgodoses. En stängning av Sockenstugan skulle ge ekonomiska intressen företräde framför barnens bästa.

Janina Riihimäki,

ordförande,

Susanna Hellström-Liekola,

Katrina Silfvast,

Liisa Sauri,

Tiina Sirkjärvi,

styrelsemedlemmar,

Hem och skola rf

ANDRA LÄSER