Åbo Akademi deltar i internationellt forskningsprojekt – undersöker Arktis marina ekosystem

Åbo Akademi har fått finansiering för att delta i ett internationellt forskningsprojekt via Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Åbo Akademi kan tack vare EU-finansiering delta i det internationella projektet ECOTIP.
Med hjälp av EU-finansiering kan Åbo Akademi delta i ett nytt internationellt forskningsprojekt, det så kallade ECOTIP-projektet. I projektet går en rad olika forskningsorganisationer samman för att studera förändringar i Arktis marina ekosystem och samhällen.
Förändringarna som just nu sker i Norra Ishavet och andra angränsande hav är snabba. De bakomliggande orsakerna är bland annat vår temperaturökning, förlust av havsis och glaciärer, och föroreningar.
De snabba förändringarna kan orsaka plötsliga och ibland oåterkalleliga så kallade kaskadförändringar och regimskiften i vårt ekosystem, och förändringarna kan få oförutsägbara effekter också på mänskliga samhällen, konstaterar forskare vid Åbo Akademi.
– Den arktiska marina regionen är speciellt sårbar för förändringar. Det är särskilt två marina ekosystemtjänster som mänskliga samhällen förlitar sig på som är utsatta, säger Anna Törnroos-Remes, projektledare vid Åbo Akademi och forskardoktor inom forskningsprofilen Havet, i ett pressmeddelande.
Det ena är fiskerinäringen som är den ekonomiska livsnerven i många arktiska samhällen. Det andra är kolupptaget, det vill säga den process där koldioxid upptas och lagras över lång tid.
– Båda spelar en betydande roll för klimatet.

Kunskapsluckor ska fyllas

I dagsläget finns det stora kunskapsluckor då det handlar om de snabba förändringarnas effekter på Arktis. Projektet ECOTIP:s mål är att fylla dessa luckor genom ett tätt samarbete mellan experter inom en rad discipliner, allt från ekologi till socioekonomi.
– Projektet är unikt på så sätt att vi inte enbart akademiskt kopplar förändringarna i naturen till konsekvenserna för det mänskliga samhället, utan genomgående kommer att föra en dialog med såväl beslutsfattare och industrier som befolkningen i Arktis, säger Törnroos-Remes.
– Vi vill göra vetenskap som ger möjlighet till att i linje med FN:s hållbarhetsmål fatta välgrundade beslut om anpassnings- och förvaltningsstrategier, så att vi kan säkerställa en hållbar användning av den arktiska miljön också för kommande generationer.
Åbo Akademi har fått finansiering för att delta i projektet via Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet med sin budget på 80 miljarder euro är den mest omfattande satsning som någonsin gjorts på forskning och innovation.
ANDRA LÄSER