Digital åkeranalys kan göra jordbruket Östersjösmartare

Ny lagstiftning föreskriver hur mycket fosfor bönderna får gödsla åkern med. En digital analys av varje åkerskifte kunde hjälpa myndigheterna att övervaka att alla följer reglerna.

Myndigheterna föreslår att alla bönder skulle bli skyldiga att rapportera hur mycket gödsel de sprider över åkrarna. Tanken är att det ska reglera vattenskyddet effektivare.
Peter Buchert
16.02.2022 14:53
Miljöregleringen av jordbruket ska skärpas för att minska näringsläckaget från åker till vattendrag. Bland annat kommer lagen att sätta en gräns för hur mycket fosfor bonden får sprida över åkern. I slutändan ska det minska näringsbelastningen på Östersjön.
För att den nya lagstiftningen ska vara meningsfull behöver myndigheterna kunna övervaka att alla följer den. I nuläget är det svårt. Därför föreslår forskare vid Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral att bönderna skulle rapportera uppgifterna från vartenda åkerskifte i hela landet till en databas.
Tanken är att bönderna skulle vara skyldiga att mata in uppgifter om näring, grödor och skörd från varje åkerskifte i en näringsdatabas som myndigheterna och forskningen skulle ha tillgång till. Det skulle kräva ny lagstiftning.
Kauko Koikkalainen på Naturresursinstitutet säger att bönderna nog känner till näringsbalansen på sina åkrar, men att den här informationen inte når myndigheterna eller forskarna fullt ut.
– Det betyder att gödselbegränsningarna och den övriga miljöpolitiken i jordbruket planeras utifrån bristfälliga uppgifter.
Om alla producenter däremot matade in sina uppgifter i en databas som Livsmedelsverket upprätthöll skulle miljöregleringen kunna planeras vettigare och vattenskyddet skulle bli kostnadseffektivare, lyder motiveringen.
Naturresursinstitutet uppger att de flesta gårdar mäter näringsbalansen i sina åkrar, men alla gör det inte skilt för varje skifte eller så detaljerat som miljöersättningen föreskriver. Alla har inte heller sina mätresultat i digital form. Det nya förslaget skulle innebära mer jobb för vissa gårdar, men å andra sidan skulle mängden enkäter och myndighetsförfrågningar till gårdarna minska.
Enligt Finlands miljöcentral klyver förslaget gårdarna. Enkäter har visat att en del bönder antar att alla inte följer gödselbegränsningarna och att alla inte delger myndigheterna korrekt information. En databas med samma spelregler för alla skulle kunna åtgärda det, menar miljöcentralen.
Om den föreslagna databasen och rapporteringssystemet blir verklighet skulle merparten av informationen vara offentlig, men det kräver ändå ny lagstiftning för att driva igenom en sådan här modell.

ANDRA LÄSER