Rapport: EU-åtgärder för att rädda pollinerarna inte tillräckliga

EU–kommissionens åtgärder för att förhindra minskningen av pollinerare till 2020 har misslyckats, visar en färsk rapport från Europeiska revisionsrätten. Det är nödvändigt att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och lagstiftningen om bekämpningsmedel inför strängare miljöskyddskrav, betonar revisorerna.

Förekomsten och mångfalden av vilda pollinerare har minskat i EU under de senaste årtiondena.
”Pollinerare spelar en mycket viktig roll för växternas fortplantning och ekosystemets funktioner, och det faktum att de minskar bör betraktas som ett stort hot mot miljön, jordbruket och tillgången till livsmedel av hög kvalitet”, säger Samo Jereb, ledamot av revisionsrätten, i ett pressmeddelande.
Slutsatsen i rapporten är trist: Åtgärderna som kommissionen har tagit för att skydda pollinerare har i stort sett varit verkningslösa och man har inte lyckats stoppa minskningen av dem.
Livsmedelsproduktionen är beroende av pollinerare men miljökraven som hittills har ställts på EU:s gemensamma jordbrukspolitik har inte varit ändamålsenliga för att stoppa den minskande biologiska mångfalden på åkrarna.
– Jag upplever att jordbrukssektorn i EU har vaknat upp till krisen om pollinerare och man talar nu om det mer än någonsin, men det är sant att man hittills inte har beaktat skyddet av pollinerare tillräckligt och utvecklingen har varit långsam, säger Hanna Leiponen–Syyrakki.
Hon är chef för samordning av EU-frågor och handelspolitik på lantbrukarcentralen MTK:s kontor i Bryssel.

Bekämpningsmedel orsakar förluster

Bekämpningsmedel som antas ligga bakom massiva förluster av honungsbin godkänns fortfarande inom ramarna för EU:s lagstiftning, konstaterar EU-revisorer.
Mindre miljöskadliga bekämpningsmedel- och metoder existerar men de tillämpas bristfälligt av EU. Riskbedömningsprocesser som används för bekämpningsmedel borde på ett bättre sätt beakta skyddet av pollinerare menar rapporten.
– Problemet med bekämpningsmedlen är att utbudet på marknaden är dåligt. Miljövänligare metoder för bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar borde vara lättare tillgängliga. Då nya skadeinsekter ökar som en konsekvens av klimatförändringen är det ändå svårt som jordbrukare att helt frångå användning av bekämpningsmedel, kommenterar Leiponen–Syyrakki.
Hon påpekar att en central del av EU:s gröna giv är strategin "från jord till bord" med syftet att skapa ett hälsosammare och hållbarare livsmedelssystem i EU. Strategin innehåller målsättningar om att bland annat halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel och av farliga bekämpningsmedel till 2030.
Den här veckan möts EU:s statsministrar för ett toppmöte där bland annat EU:s budget ska avhandlas.
– EU kommissionen har mycket ambitiösa målsättningar för att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden i jordbruket som skulle gynna pollinerare. Men samtidigt planeras en åtstramning av budgeten för jordbrukssektorn, vilket väcker frågan om pengarna kommer att räcka för att nå målsättningarna, säger Leiponen–Syyrakki.

Det här handlar det om

Pollinerare som bin, getingar, blomflugor, dagfjärilar, nattfjärilar och skalbaggar är nödvändiga för en kvalitativ livsmedelsproduktion. Som följd av intensivt jordbruk och användning av bekämpningsmedel har mångfalden och förekomsten av vilda pollinerare minskat under de senaste årtiondena.
I juni 2018 offentliggjorde EU-kommissionen ett initiativ om pollinerare, som innehåller åtgärder för skydda vilda pollinerare.
Nu har Europeiska revisionsrätten publicerat en rapport där man ser över de åtgärder som kommissionen har tagit. De har i stort sett varit verkningslösa, framgår av rapporten.
Europeiska revisionsrätten sammanställer rapporter som den presenterar för Europaparlamentet, rådet och andra aktörer. Rekommendationerna i rapporterna genomförs oftast.
ANDRA LÄSER