Insändare: Förnya de svenska skolböckerna!

05.02.2023 15:16
Nationella centret för utbildningsutvärdering gjorde en undersökning i skrivkunskaper angående finsk- och svenskspråkiga skolor. Resultaten visade att finskspråkiga flickor presterade bättre än svenskspråkiga pojkar, i språkämnen överlag. Men hur utfördes testerna och vad visar resultaten egentligen?
Skillnaderna mellan elevernas prestationsförmåga är inte nödvändigtvis så stora, men ändå synligt i undersökningens resultat. Finskspråkiga flickor hade 140 poäng, medan svenskspråkiga flickor hade 118 poäng och svenskspråkiga pojkar 108 poäng.
Tillgången till tryckta läroböcker spelar också en stor roll, när det kommer till hur elever presterar i skolan. Finskspråkiga skolor har bättre och nyare skolböcker, det kan vara en av orsakerna till att deras prestationsförmåga är högre. Svenskspråkiga skolor har oftast äldre skolböcker, som har utdaterade årtal och fakta.
En annan orsak till att svenskspråkiga presterar sämre kan vara skillnaden mellan språken. Finskan är ett ”enklare” språk som modersmål för att orden uttalas som de skrivs. Det gör det enklare att uttala och att skriva längre texter. Svenskan kan vara svårare under de första årskurserna, när orden i det svenska språket uttalas annorlunda än de skrivs. Till exempel ”stjäla, hjärta, hjul, genre” är ord som uttalas annorlunda än de skrivs.
En till orsak kan vara att de flesta svenskspråkiga är tvåspråkiga och hör betydligt mera finska än svenska i deras vardag, medan finskspråkiga är omringade av finskan och kanske får ett bättre språköra på grund av det.
För att svenskspråkiga ska kunna utveckla sina prestationer behöver man förnya de gamla skolböckerna som redan finns. Och lärare som energiskt tar med elever från första början in i det svenska språket och försöker få modersmålet till ett roligt ämne.
Aksel Kulovaara
Casimir Granvik
Joel Sulonen
Lukas Reponen
Daniel Ekqvist, elever, S:t Olofsskolan, Åbo

ANDRA LÄSER