De kriminella gängen växer kraftigt – Polisstyrelsen överväger förbud

Sedan år 2000 har antalet kriminella gäng och deras medlemsantal vuxit kraftigt i Finland, och kurvan pekar av allt att döma uppåt också framöver. Trenden är att gängen blir mer mångsidiga och internationella, och släpper också utländska medlemmar över tröskeln.

Nya gäng i Finland är Satudarah och Outlaws, medan Bandidos och Cannonball som hör till veteranerna är de största.
Jenny Bäck
26.05.2018 08:00 UPPDATERAD 26.05.2018 08:48
Då polisen år 2000 räknade till tre kriminella organisationer fördelade på åtta grupper har antalet i år stigit till åtta organisationer fördelade på 89 grupper. Sammanlagt beräknas medlemsantalet i dem vara till och med 800 personer.
Nya i Finland är Satudarah och Outlaws, medan Bandidos och Cannonball som hör till veteranerna är de största. United Brotherhood för sin del är resultatet av tre kriminella gäng som gått ihop till ett, och i motsats till ovan nämnda inte är en motorcykelklubb.
– Gängen har också brett ut sig geografiskt. Då de i början på 2000-talet fanns bara på några ställen finns de nu på alla större orter, säger kriminalöverinspektör Sanna Palo, chef för Centralkriminalpolisens utredningsavdelning.
Många av de kriminella gängen är också kända som motorcykelgäng, men inte alla. Gemensamt för de här gängen är att de använder sig av gängnamn och synliga attribut som västar eller särskilda tatueringar.
– Det finns förstås många former av organiserad brottslighet, men alla är inte betjänta av att synas. Hit hör till exempel människosmugglare och andra grupper som sysslar med olika former av ekonomisk brottslighet. För dem är det bättre att inte synas, säger Palo.

Globaliserinen avspeglas också i brottsligheten

Men för de kriminella gängen som omger sig med synlig rekvisita är rädslan hårdvaluta som kräver just synlighet.
– De drar stor nytta av att synas, genom att de kan sätta skräck i människor och få dem att tiga. I våldsbrottslighet, droghandel och till exempel indrivning kan det komma till nytta. Ska man driva in en skuld räcker det med att man knackar på dörren med västen på, man behöver inte ens säga något hotfullt som man senare kunde ställas till svars för, säger Palo.
Dessutom skapar attributen samhörighet och visar var gängmedlemmen befinner sig i gängets hierarki, samtidigt som de är en påminnelse om vilka förpliktelser som gäller.
– Lite som i armén och hos polisen, jämför Palo.
De kriminella gängens viktigaste födkrokar är droghandel, ekonomisk brottslighet och våldsbrottslighet, och precis som i vilken affärsverksamhet som helst strävar de efter att expandera och öka den ekonomiska nyttan. Det är en delförklaring till att gängen vuxit så kraftigt sedan början av millenniet då gängen ännu var betydligt färre. Men att det sker just nu har också andra förklaringar.
– Till en del handlar det om en allmän globaliseringstrend. Då världen blivit öppnare och Finland mer internationellt avspeglas det också i brottsligheten. Före EU och Schengen var rörelsefriheten mycket mer begränsad och det fanns mer gränskontroller. Numera finns dessutom mobiltelefoner och internet som gör det betydligt lättare att underhandla med kontakter i olika länder.
Till exempel droghandeln är internationell till sin natur och kräver nätverk och samarbetspartner för att ordna med transport, penningtvätt och så vidare.
– Trenden är nu att gängens verksamhet blir mer mångsidig och att det kommer nya gäng som leds från utlandet. Tidigare var det ofta viktigt att gängmedlemmarna var finländare, men nu rekryteras också utländska medlemmar. Det är förstås en naturlig utveckling då Finland blir mer internationellt, säger Palo.
Gängbrottsligheten är speciell på det viset att den är svår att få tag på, och kräver att polisen spanar aktivt på eget initiativ. Droghandel anmäls sällan till polisen och den våldsbrottslighet som gängen gör sig skyldiga till tenderar att föda rädsla snarare än polisanmälningar. Många vågar inte berätta.

Förbud kunde minska styrkan

Polisen bedömer att gängen kommer att fortsätta växa också framöver. Fler slåss om marknaden och alla behöver växa för att behålla sin position.
Vid Polisstyrelsen har möjligheten att förbjuda eller begränsa gängen varit på tapeten igen i vår, efter att Birkalands tingsrätt i november i fjol beslutade att nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ska förbjudas. Rörelsen har överklagat domen till hovrätten, som för tillfället har ärendet under behandling.
– Nu väntar vi på hovrättens beslut. Sedan analyserar vi det och tar ställning till vad det innebär i fortsättningen, säger polisinspektör Teemu Saukoniemi vid Polisstyrelsen.
Då Polisstyrelsen väckte talan mot NMR hänvisade man till föreningslagen, som stadgar att en förenings syfte inte får strida mot lag eller god sed, och konstaterade att rörelsen belönar våld. Tingsrätten köpte argumenteringen, även om NMR inte är en registrerad förening.
– Visst finns det liknande element då det gäller de kriminella gängen. De är skadliga för samhällets funktioner ur ett brett perspektiv, säger Saukoniemi.
I bland annat Holland och Tyskland har man gått in för att förbjuda eller begränsa de kriminella gängens verksamhet och användning av synliga symboler.
– Ett förbud betyder förstås inte att verksamheten upphör. Men möjligheten att ingripa i användningen av symboler kan kanske bidra till att minska styrkan i organisationerna en smula, säger Saukoniemi.
Utöver det är det hårda och mjuka metoder som gäller.
– Då det handlar om brottslighet som medvetet bryter mot samhällets lagar och normer behövs de tyngsta spaningsmetoderna och tvångsmedlen för att reda ut brotten. Men olika alternativa metoder utvecklas också, som myndighetssamarbete för att till exempel se till att de här personerna inte beviljas skjutvapenlicenser. Dessutom har Finland tagit i bruk metoder som vittnesskydd och anonyma vittnesmål. För dem som vill ta sig ut ur gängen finns exitprogram som erbjuder skräddarsydd hjälp med att till exempel hitta bostad, jobb, utbildning, samtalshjälp eller drogavvänjning, säger Sanna Palo.

ANDRA LÄSER