Ja för kostnadsfri psykoterapiutbildning

I tillgången på psykoterapeuter finns en stor geografisk variation, och speciellt stor brist råder det på de svenskspråkiga psykoterapeuterna.

Psykisk ohälsa har ökat på ett oroväckande sätt under de senaste decennierna och är i dag orsaken till över hälften av sjukpensioneringarna i vårt land. Att vi under det gångna året levt mitt i en pandemi och i undantagstillstånd har ytterligare förvärrat situationen.
I många fall är speciellt barn och unga extra utsatta, och behovet av såväl barnskyddstjänster som psykiatrisk specialistvård har ökat. Vi ser allt tydligare att utbudet på hjälp inte möter samhällets växande behov, och det gäller alla åldersgrupper. Ensamheten är en orsak.
Medborgarinitiativet om kostnadsfri psykoterapiutbildning har nu fått 50 000 namnunderskrifter och kommer snart till riksdagen. Mycket bra. Psykoterapiutbildningen är för tillfället den enda utbildningen inom hälsovård i Finland som kostar, vilket innebär att den studerande betalar mellan 20 000 och 60 000 euro för utbildningen.
Även om psykoterapiutbildningen fungerar som en påbyggnadsutbildning för yrkesutbildade inom hälsovården är det viktigt att universiteten i fortsättningen kan anordna utbildningen genom offentliga medel och därmed vara kostnadsfri för den studerande. Den största orsaken till bristen på psykoterapeuter i vårt land är de facto utbildningens pris.
Psykoterapi är en vårdmetod som används vid vård av lätt eller medelsvår grad av psykisk ohälsa och innebär ofta det första steget till hjälp. Att från första stund med låg tröskel få hjälp är oerhört viktigt. Statistiken visar att endast 10 procent av dem som sjukpensionerat sig för psykisk ohälsa upplever att de fått tillräcklig hjälp.
I Valviras register finns det för tillfället kring 8 000 psykoterapeuter av vilka var fjärde är i pensionsåldern. I tillgången på psykoterapeuter finns en stor geografisk variation, och speciellt stor brist råder det på de svenskspråkiga psykoterapeuterna. För att trygga det nuvarande behovet beräknas det behövas upp till 400 nya psykoterapeuter per år.
En investering i vård för psykisk ohälsa är en investering i förhindrandet av marginalisering och individers bortfall från såväl studie- som arbetsliv. Utbildning måste vara möjlig att ordna enligt samhällets och arbetsmarknadens förändrade behov.
Genom att göra psykoterapiutbildningen kostnadsfri tar vi ett steg i rätt riktning i kampen mot psykisk ohälsa.

Mikko Ollikainen,

riksdagsledamot (SFP),

medlem av kulturutskottet,

Veronica Rehn-Kivi,

riksdagsledamot (SFP),

medlem av social- och hälsovårdsutskottet

ANDRA LÄSER