Finlands import av rysk el ökar

Den ryska exporten av el till Finland kommer att fortsätta att öka, Finland behöver el och det ryska priset är konkurrenskraftigt. Det försäkrar exportören Inter RAO:s kommunikationsansvarige Anton Nazarov.

Utan import räcker inte elen till i FInland under vinterhalvåret.
För att elen ska räcka till under vinterhalvåret är Finland beroende av import. I fjol importerade vi över en femtedel av den el som användes. Merparten kom från Sverige, men också Ryssland är en viktig elproducent för den finländska marknaden.
För drygt tio år sedan var Ryssland det land Finland importerade mest el från, men förändringar i den ryska energilagstiftningen med bland annat satsningar på den egna hemmamarknaden har ändrat på det. Den ryska elen blev dyrare samtidigt som elanvändningen i Finland minskade. Det har de senaste åren dessutom funnits gott om vattenproducerad, förmånligare el att importera från Norden, främst från Sverige.
– Det är många faktorer som samverkar när elpriset bestäms och det är klart att alla vill importera där det är billigast, säger Anton Nazarov.
Nazarov är kommunikationsansvarig på det ryska energibolaget Inter RAO och har tillsammans med företagets ledning besökt Helsingfors för att träffa potentiella placerare. Intresset för företaget är stort, försäkrar han, aktiernas prisutveckling har varit god, liksom utdelningen på dem. Också framtidsutsikterna är enligt Nazarov ljusa.

Mångsidigt bolag

Inter RAO är det företag som står för export och import av rysk el, men elhandeln utgör bara en liten del av företagets verksamhet. RAO är numera en stor producent av el och värme, främst av kondenskraft, men också av el med hjälp av förnybara energikällor.
– Vi har investerat stort i att köpa produktionskapacitet och att förnya äldre kraftverk de senaste tio åren, från nästa år kommer vårt fokus att ligga på att rusta upp befintliga kraftverk under några år, säger Nazarov.
I Finland är RAO ändå mest känt som det ryska företag som svarar för försäljningen av rysk el till Finland och Norden. Det ryska elpriset är konkurrenskraftigt och exporten från Ryssland till Finland är på väg uppåt, försäkrar RAO:s språkrör. I fjol importerade Finland 15 terawattimmar från Sverige, medan importen österifrån närmade sig 6 terawattimmar. Det innebar en klar ökning från 2015.
– Finland behöver importen och i Ryssland finns en överkapacitet som innebär att vi kan exportera till ett konkurrenskraftigt pris, säger Nazarov.

Ingen finsk export

Det jämförbara slutpriset på el i Ryssland ligger för både industri och hushåll under priserna i Finland och Sverige, enligt statistik Inter RAO sammanställt.
– Vi kan hålla våra kostnader nere bland annat tack vare förmånliga inköp av naturgas. Vi har precis slutit ett avtal med Rosneft om leveranser i 25 år till ett pris som ligger betydligt under det vi betalade vår tidigare leverantör.
Sedan 2014 har elkabeln mellan Finland och Ryssland fungerat så att inte bara import österifrån är möjlig, Finland kunde också exportera el dit. I fjol skedde ändå ingen sådan export, den el som exporterades härifrån gick främst till Estland.
– Jag har svårt att se hur export från Finland till Ryssland skulle kunna vara lönsamt eftersom vårt elpris är så mycket lägre än ert, säger Nazarov.
Att den tredje reaktorn beräknas bli klar i Olkiluoto och producera el i slutet av nästa år ändrar inte på Inter RAO:s beräkningar. Gammal produktionskapacitet försvinner också i Finland. Och även om produktionskapaciteten rent matematiskt växer så är det marknadspriset på el som avgör lönsamheten, påpekar Nazarov.

Öppen marknad

Elpriset på den nordiska elmarknaden sätts på den gemensamma elbörsen Nordpool.
Förenklat så producerar de kraftverk som kan göra det billigast först för full kapacitet, efterhand som efterfrågan ökar tas dyrare produktionsmetoder i bruk.
Vattenkraft och kärnkraft är de största elproducenterna i Norden.
Andelen förnybar energi, främst biokraft och vindkraft ökar stadigt på den nordiska marknaden.
Finland är beroende av import för eltillgången. I fjol importerades drygt en femtedel av den el som användes.
Förbindelsen mellan Finland och Ryssland har en kapacitet på drygt 1 400 megawatt.

ANDRA LÄSER