Riksdagen fortsätter grälet om Forststyrelsen

Naturresurserna, ledningsmodellen och samernas ställning. Det är några av de frågor som diskuteras hetsigt när det omstridda förslaget till ny lag om Forststyrelsen behandlas i riksdagen den här veckan. Tidtabellen är snäv, lagen borde träda i kraft under mars.

Ohotat. Naturvärdena är ohotade hur den nya lagen om Forststyrelsen än formuleras. Lagen är administrativ och sådant som skyddsområden och allemansrätt hör till det som regleras på annat håll.
Det enda det egentligen råder politisk enighet om är att Forststyrelsen ska bevaras, i vilken form är däremot föremål för tvister. Trots att den nya lagen var aktuell redan under den förra regeringen, finns fortfarande ingen enighet om hur styrelsens nuvarande uppdrag ska delas upp och skötas i framtiden.
Att det nu brådskar beror på ett EU-direktiv som måste vara implementerat i nationell lagstiftning i mitten av april. Direktivet gäller offentlig upphandling och kan tolkas så att om det inte finns någon lag om Forststyrelsen så måste man tillåta konkurrens om skogsbruket på statens marker. Enligt en del tolkningar kunde också till exempel skötseln av statens skogar och vattendrag konkurrensutsättas.
Därför måste Forststyrelsens skogsbruk bolagiseras snabbt. Verksamheten ska kunna gå i konkurs om den är olönsam och skötas precis som verksamheten i vilket annat skogsbolag som helst.
– Görs lagändringen efter att direktivet trätt i kraft står vi på en svagare juridisk grund, då kan vem som helst överklaga beslutet, säger Mats Nylund som representerar SFP i jord- och skogsbruksutskottet.
Utskottet har behandlat det nya lagförslaget alla dagar den gångna veckan och behandlingen fortsätter fram till det att utlåtandet under den här veckan ges till riksdagen. Utskottet borde ta fram ett förslag som riksdagen kan omfatta och arbetet är intensivt.

Otydlig ledning

I de utlåtanden som under hösten givits om lagförslaget finns det många som påtalar att Forststyrelsens ledning splittras och blir otydlig. Samma sak fäster både riksdagens miljöutskott och ekonomiutskott nu uppmärksamhet vid i sina utlåtanden om lagförslaget.
Enheten för naturtjänster som förvaltar statens naturskyddsområden ska enligt det förslag som gått på utlåtande skötas av en enhet för offentliga förvaltningsuppgifter som lyder under Miljöministeriet. Enheten är därmed inte ställd under Forststyrelsens styrelse och generaldirektör som ändå ansvarar för ekonomin, för balans och bokslut.
– Det skulle innebära att ansvaret skiljs från makten att påverka, men nu verkar de utskott som gett sina utlåtanden fästa uppmärksamhet vid frågan och det är lovande, säger Forststyrelsens generaldirektör Esa Härmälä.
Också Nylund påtalar den skevhet som uppstår om det finns två direktörer som ska bestämma på Forststyrelsen, en generaldirektör och en direktör för offentliga förvaltningsuppgifter. Han hoppas på skarpa tag för att komma till rätta med den problematiken.

Ingen fara för naturen

En annan fråga som väckt kritik är att de allmänna vattenområdena i motsats till nu inte skulle lyda under naturtjänsterna. Bland annat en hel rad naturvårdsorganisationer har kritiserat förslaget hårt och tolkat det som ett hot om att vattendragen kunde privatiseras. Dessutom finns en rädsla för att ett separat skogsbruksbolag ska avverka ohållbart eller sälja ut mark.
Men naturvårdsaspekten är inte hotad, försäkrar både Mats Nylund och Esa Härmälä.
– Det finns inga incitament för någonting sådant, naturvården och allemansrätten styrs av andra lagar som inte ändras, det här är bara en fråga om förvaltning, säger Nylund.
– Det här är en administrativ lag, den ändrar på inget sätt på de skyddslagar som finns, säger Härmälä.
De båda understryker också att det planerade skogsbruksbolaget inte blir direkt ägare av statens marker utan enbart är till för att bedriva virkeshandel.

Oenig styrelse

Något Nylund däremot är mycket besviken över är att samerna ställning inte på något sätt förbättras i det nya lagförslaget. Forststyrelsen är en stor markägare i Lappland och lagen hade gett en möjlighet att stärka ursprungsbefolkningens rättigheter då det gäller markanvändningen, påpekar han.
– Lagen innebär ingen försämring heller, men det här hade varit ett bra momentum att stärka samernas rätt. Jag är väldigt besviken även om jag inte är förvånad över att det blev så här, säger Nylund.
Ursprungligen var det Jari Koskinen (Saml) som under sin tid som jord- och skogsbruksminister tillsammans med De grönas ordförande Ville Niinistö som då var miljöminister började förnya Forststyrelselagen. Det ursprungliga lagförslaget fick Härmäläs företrädare som generaldirektör för styrelsen Jyrki Kangas att avgå i protest.
Även det här lagförslaget har åstadkommit en viss armbrytning inom Forststyrelsen. Där har man på sina håll sett naturtjänsternas ställning i lagförslaget som ett sätt att enbart utnyttja Forststyrelsens resurser utan att ge styrelsen någon chans att styra verksamheten.
Härmälä och naturtjänstdirektören Rauno Väisänen har öppet varit av olika åsikt om det lagförslag som funnits vid några av de tillfällen för allmänheten som ordnats för att presentera förslaget.

ANDRA LÄSER