Helsingfors växer, också på svenska

Helsingfors växer för tillfället med en takt på 7 600 personer per år, under de kommande åren något mindre. Enligt den nya befolkningsprognosen spräcks 700 000-strecket år 2028. Också antalet svenskspråkiga i Helsingfors växer nu sakta men säkert.

Antalet svenskspråkiga i Helsingfors beräknas öka med ungefär 150 personer per år under de kommande åren. Ur ett större perspektiv är det kanske inte så mycket, men riktningen pekar i alla fall uppåt. Under det senaste decenniet har antalet finlandssvenskar sågat lite upp och ned, men saldot har ändå blivit 800 personer på plus. Sammanlagt finns det nu 36 000 personer i Helsingfors med svenska som modersmål, framgår det ur Helsingfors stads faktacentrals färska befolkningsprognos för staden och regionen.
– Kurvan över de svenskspråkiga visade länge en nedåtgående tendens, men nu syns en liten tillväxt. Det har att göra med att dödligheten saktat av och det föds fler barn. Finlandssvenskarna har haft en lite annorlunda befolkningsstruktur än de finskspråkiga i Helsingfors, men nu börjar de närma sig varandra, säger systemchef Pekka Vuori på Faktacentralen.
Bakgrunden till det ligger i att det sedan tidigare funnits rätt mycket svenskspråkiga i Helsingfors, men att den svenska inflyttningen varit blygsam i jämförelse med den finska. Nu har antalet äldre minskat, och den här utvecklingen syns också i kartprognosen över de följande tio åren. Antalet svenskspråkiga minskar i områden som Bortre Tölö, Berghäll och Ulrikasborg medan antalet ökar i nybyggda områden som Busholmen, Kronbergsstranden och Fiskehamnen, men också på Drumsö. Samtidigt visar antalet svenskspråkiga barn en stigande kurva. Då antalet svenska barn i grundskolan i Helsingfors i dag är ungefär 3 000 beräknas de vara 3 500 år 2023.

Fler bostäder, mera jobb

Totalt beräknas antalet svensk- och finskspråkiga barn i grundskoleåldern öka med 1 000–1 600 per år fram till 2022, varefter takten saktar av. Samtidigt som såväl antalet barn som antalet äldre växer kraftigt, avtar ökningen bland befolkningen i arbetsför ålder. I den här gruppen sker den största tillväxten genom invandring.
– I Helsingfors finns en befolkningskoncentration som skiljer sig från övriga landet, och här är också tillväxten snabbast. Också i Europeisk jämförelse växer Helsingfors fort och är alltså en attraktiv stad. Men det ska medges att arbetsplatsutvecklingen kunde vara bättre, sade biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen då staden presenterade de nya siffrorna på torsdagen.
För att nå dit krävs enligt Viljanen såväl en effektiv administration och en snabbare beslutsgång som ändringar i stadsplanen för att göra Helsingfors attraktivare för såväl företag som arbetstagare. Dessutom behövs en smidigare informationsgång och arbetsfördelning mellan staden och staten då det gäller de långtidsarbetslösa, så att staden kan göra en insats i ett tidigare skede.
För att hålla fart i tillväxten i Helsingfors finns bland annat ett färskt fullmäktigebeslut på att öka byggandet rejält. Målet är 6 000 nya bostäder per år eller mer, vilket är betydligt mer än snittet under 2 000-talet som legat på 3 700 per år.
Faktacentralen har också gjort upp alternativa scenarior för snabbare eller långsammare tillväxt. Enligt det snabba scenariot skulle invånarantalet i Helsingfors stiga till 866 000 fram till 2050, medan antagandet är 756 000 invånare år 2050. Den nya generalplanen som är avsedd att klubbas igenom i fullmäktige i höst utgår från det snabbare tillväxtscenariot, för säkerhets skull. Just nu är invånarantalet 633 000.

ANDRA LÄSER